Școala Gimnazială
nr. 22 Galați

Anunț concurs pentru ocuparea postului contractual vacant – administrator financiar I S (Contabil Șef)

Anunț concurs pentru ocuparea postului contractual vacant conform H.G. 1336/2022

 

A) ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 22 GALAȚI, județul GALAȚI, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Administrator financiar I S (Contabil Șef)

NIVELUL POSTULUI: funcție de conducere

COMPARTIMENT: Contabilitate

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

B) Condiţiile generale și specifice de participare:

Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/ 28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 15 al Regulamentului – cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/ 28.10.2022:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:

 1. Studii superioare absolvite cu diploma de licență în domeniul economic;
 2. Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului de cel puțin 5 ani;
 3. Cunoștințe de operare pe calculator: programe de contabilitate, FOREXEBUG, SOBIS, FINANȚARE.ORG, SIIIR, Microsoft Office;
 4. Constituie avantaj cunoștințe teoretice şi practice de contabilitate bugetară, și utilizarea platformelor: FOREXEBUG, SOBIS, FINANȚARE.ORG, SIIIR și SICAP;
 5. Abilități, calități și aptitudini necesare: aptitudini de previziune, organizare și coordonare, aptitudini de comunicare orală și scrisă, cunoașterea temeinică a legislației în domeniul contabil la nivelul instituțiilor publice;
 6. Cerințe specifice conform art. 542, alin. (1) și alin. (2) conform OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

 

C) Documente solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european.

Dosarele de concurs se depun la ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 22 GALAȚI compartimentul secretariat, telefon: 0236.324244, persoană de contact: Mircea Dorina, e-mail: scoala22gl@yahoo.com.

 D) Calendarul de desfășurare a concursului:

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI  

CE VA FI  ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI

 

Nr. crt. Activităţi Data și ora
1.

Publicarea anunțului

14.06.2023
2. Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Școala Gimnazială Nr. 22, Galați, strada Zidarilor, nr. 5, județul Galați 15.06.2023 – 05.07.2023

Intervalul orar 09.00-16.00

3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs  

06.07.2023

 

4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor  

06.07.2023, ora 16.00

 

5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei  dosarelor 07.07.2023

intervalul orar  09.00-11.00

6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor  

07.07.2023, ora 15.00

 

7. Susţinerea probei scrise  

10.07.2023, ora 9.00

 

8. Afişarea rezultatului probei scrise  

10.07.2023, ora 15.00

 

9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 10.07.2023

intervalul orar  15.30-17.30

10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor  

10.07.2023, ora 18.00

 

11. Susţinerea probei practice  

11.07.2023, ora 9.00

 

12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea probei practice  

11.07.2023, ora 15.00

 

13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul probei practice 11.07.2023

intervalul orar  15.30-17.30

14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor  

11.07.2023, ora 18.00

 

15. Susţinerea interviului  

12.07.2023, ora 10.00

 

16. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului  

12.07.2023, ora 13.00

 

17. Afişarea rezultatului final al concursului  

12.07.2023, ora 14.00

 

 

E) Bibliografie și tematică:

Bibliografia la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant Administrator financiar I S (Contabil Șef):

 1. Legea contabilității nr. 82/1991 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea 1/2011 – Legea Educației Naționale – republicată, cu modificările și completările ulterioare, TITLUL II Învățământul preuniversitar, Cap. VIII – Finanțarea și baza materială a învățământului preuniversitar;
 3. Ordinul nr. 1139/2015 privind modificarea și completarea ordinului Ministrului Finanțelor 923/2014 pentru aprobarea Normelor Metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 53 din 24.01.2003 – Codul Muncii – republicată Titlul XI, Capitolul II – Răspunderea disciplinară – cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea – cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 6. M.E. nr. 5379/07.09.2022 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Ordinul M.E. nr. 4183/04.07.2022 – ROFUIP – Serviciul financiar, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea 500/2002 – privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Legea 273/29.06.2006 – privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Ordinul M.F.P. 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
 11. Ordinul M.F.P. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența angajamentelor bugetare și legale, publicat în M.OF. 37/2003, cu modificările și completările ulterioare;
 12. Hotărârea nr. 204/2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 352/2021 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, particular și confesional, cu modificările și completările ulterioare;
 13. Ordinul M.F.P. nr. 2861/2009 privind inventarierea anuală a patrimoniului, cu modificările și completările ulterioare;
 14. Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 15. G. nr. 395/2016 – aprobarea normelor de aplicare a prevederilor Legii 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 16. Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările și completările ulterioare;
 17. G. nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare;
 18. Ordinul M. F. Nr. 1026/20.07.2017, privind completarea și raportarea în Forexebug, cu modificările și completările ulterioare;
 19. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătura cu gestionarea bunurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 20. Decret nr. 209/1976 pentru aprobarea regulamentului operațiunilor de casă;
 21. Ordonanța nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare;
 22. Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, cu modificările și completările ulterioare;
 23. OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare;
 24. Ordinul nr. 411/30.03.2022 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite în instituțiile publice și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice;
 25. Ordinul nr. 720/2014 pentru aprobarea normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

 

Tematica la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de  Administrator financiar I S (Contabil șef):

 1. Execuția bugetară – principii şi clasificaţia bugetară;
 2. Prevederi referitoare la proiectarea bugetului;
 3. Sursele de finanţare în învăţământ;
 4. Finanțarea și patrimoniul instituțiilor publice;
 5. Contabilitatea activelor fixe;
 6. Închiderea conturilor și stabilirea rezultatului patrimonial;
 7. Contabilitatea decontărilor cu personalul;
 8. Contabilitatea materialelor de natura obiectelor de inventar;
 9. Operațiunile privind decontările cu furnizorii;
 10. Operațiunile privind decontările cu clienții;
 11. Conturi la Trezoreria Statului și bănci;
 12. Inventarierea patrimonului instituțiilor publice;
 13. Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice precum și organizarea evident și raportarea angajamentelor bugetare și legale;
 14. Elemente privind aprobarea, depunerea şi componenţa situaţiilor financiare conform Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice şi a planului de conturi pentru acestea; Încheierea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale;
 15. Aspecte referitoare la achiziţii şi atribuirea contractelor privind achiziţiile de bunuri şi servicii, executare lucrări;
 16. Condiții pentru angajarea gestionarilor. Răspunderi;
 17. Elementele sistemului de salarizare, conform Legii privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
 18. Organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului;
 19. Exercitarea controlului financiar preventiv.

 

 

Informații suplimentare se pot obține la numarul de telefon 0236/324244,

la adresa de e-mail: scoala22gl@yahoo.com

și pe website: www.scoala22galati.ro,

persoană de contact: Mircea Dorina având funcția secretar comisie.

DIRECTOR,

Prof. TUDORACHE VALENTINA

Lasă un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Sari la conținut