Școala Gimnazială
nr. 22 Galați

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 2024-2025

 

* Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada     1 septembrie – 31 decembrie2024, inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

În perioada 28 martie – 10 aprilie 2024 are loc evaluarea dezvoltării copiilor și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar.

            Pentru copiii care au frecvantat grădinița

 • Părinții depun/transmit la unitatea de învățământ cu nivel preșcolar cerere pentru obținerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare (Anexa 1);
 • Eliberarea/transmiterea către părinte de către unitatea de învățământ cu nivel preșcolar a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau grupa mare, după caz.

Pentru copiii care NU au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate

 • Înregistrarea de către CJRAE a cererilor de evaluare depuse/transmise de părinți (Anexa 2);
 • Planificarea de către CJRAE a organizării evaluării; afișarea și comunicarea programării pentru participarea la evaluare;
 • Desfășurarea evaluării copiilor de către CJRAE;
 • Eliberarea/transmiterea către părinți ce către CJRAE a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau grupa mare, după caz.

Rezultatul evaluării dezvoltării copilului este comunicat în scris, prin e-mail sau este înmânat direct părintelui/tutorelui/reprezentantului legal care a solicitat evaluarea. Rezultatul evaluării nu poate fi contestat și are caracter confidențial.

Evaluarea nivelului dezvoltării copiilor de către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Galați în vederea înscrierii în învățământul primar în anul școlar 2024-2025

Condiții de înscriere în învățământul primar(extras din Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar)

Art. 5. – (1) Părinții ai căror copii au urmat învățământul preșcolar și care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2024 inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii și ale prezentei metodologii.

(2) Pentru motive întemeiate, cum ar fi: boala, lipsa infrastructurii la nivel local, domiciliul temporar în străinătate etc, se pot înscriere în clasa pregătitoare și copiii care nu au urmat învățământul preșcolar.

Art. 6. -(3) Părinții copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2024 inclusiv, care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2024-2025 sau ai celor pentru care nivelul de dezvoltare nu este corespunzător pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare vor fi consiliați în vederea înscrierii copiilor la grădiniță, în grupa mare.

(4) La cererea scrisă a părinților/reprezentantului legal, în cazuri justificate, înscrierea la clasa pregătitoare a copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2024 poate fi amânată cu maximum un an.

 

CRITERII GENERALE DE DEPARTAJARE

CONFORM METODOLOGIEI DE ÎNSCRIERE A COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024-2025

 

Cap. III Alegerea unității de învățământ la care va fi înscris copilul

Art. 9. (1) Toți copiii ai căror părinți solicită înscrierea în clasa pregătitoare la școala de circumscripție sunt înmatriculați la unitatea de învățământ solicitată.

(2) Pe locurile libere se înscriu și, ulterior, se înmatriculează copiii care provin din alte circumscripții școlare.

(3) Numărul de locuri libere este stabilit ca diferență între numărul de locuri alocate pentru clasa pregătitoare și numărul copiilor din circumscripție care trebuie înscriși la acel nivel de clasă.

Art. 10. – (1) În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere primite de la părinți al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere, se  aplică criterii de departajare generale și specifice, stabilite în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

(2) Criteriile generale de departajare care se aplică în situația prevăzută la alin. (1) sunt următoarele:

 1. existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
 2. existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
 3. existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 4. existența unui frate/unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

(3) În cazul în care numărul cererilor de înscriere din afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil: se repartizează la început copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile menționate la alin. (2), apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii și, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menționatela alin. (2).

(4) În caz de egalitate pe ultimele locuri, pentru copiii care îndeplinesc același număr de criterii generale de departajare, ordinea de prioritate a criteriilor este cea menționată la alin. (2).

(5) Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de învățământ și se aplică în situația prevăzută la alin. (1), după aplicarea criteriilor generale menționate la alin. (2). Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de învățământ indică documentele doveditoare pe care părintele  trebuie să le depună în momentul completării/validării cererii-tip de înscriere.

 (7) În cazul în care la o unitate de învățământ, pe ultimul loc liber, este înmatriculat un copil din altă circumscripție școlară, fratele său geamăn/sora sa geamănă va fi admis/admisă la aceeași unitate de învățământ, peste numărul de locuri alocat.

CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE

Extrase Metodologie:

Cap. V Procedura de înscriere în învățământul primar

Art. 13. (1) Înscrierea în învățământul primar se face prin depunerea uneri cereri tip de înscriere însoțită de documente justificative.

(2) Cererea-tip de înscriere se poate complete online, transmite prin e-mail, prin poștă sau se poate depune la unitatea de învățământ.

(3) În situația completării online a cererii și transmiterii prin e-mail sau prin poștă, părintele va transmite și declarația-tip pe propria răspundere (Anexa 3)

(4) Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie și se face la unitatea de învățământ la care părintele solicită înscrierea sau prin intermediul mijloacelor electronice și constă în compararea datelor introduse în aplicația informatică cu documentele transmise de către părinte. Prezentarea de înscrisuri false se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă.

 (8) În vederea asigurării fluenței procedurilor și a evitării aglomerației, unitatea școlară asigură inclusiv posibilitatea de programare telefonică a părinților pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere. Numărul de telefon la care părinții pot apela este 0236324244.

(9)Ordinea în care se programează telefonic pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere sau în care se prezintă pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere nu presupune crearea unei liste de preînscriere și/sau acordarea unei priorități la înscriere.

Art. 14. – (1) În situația în care cererea-tip de înscriere se completează la sediul unității de învățământ la care se dorește înmatricularea copilului, completarea datelor în aplicația informatică se face în prezența părintelui de către un membru al comisiei de înscriere din școală. În acest caz, imediat după completarea cererii-tip de înscriere, se realizează validarea acesteia.

Comisiile de înscriere din fiecare unitate de învățământ vor asigura imprimarea unui număr de cereri-tip de înscriere, care să fie completate de mână de către părinți, în situația în care completarea cererilor-tip de înscriere nu se poate face direct în aplicația informatică, din motive obiective, cum ar fi întreruperea alimentării cu energie electrică, imposibilitatea temporară a conectării la internet etc. În aceste cazuri, comisiile vor informa părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali care se prezintă pentru înscriere despre situația apărută și vor solicita acestora să completeze manual cererea-tip de înscriere și să o semneze. Părinții vor fi informați că, după remedierea situației speciale, vor fi invitați din nou la unitatea de învățământ pentru a verifica datele introduse în aplicația informatică, pe baza cererii scrise depuse anterior, prin semnarea exemplarului de cerere-tip tipărit din calculator.

(6) În cazul în care solicită înscrierea la altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, părintele menționează, prin bifarea acestei opțiuni în cererea-tip de înscriere, dacă este de acord cu înscrierea copilului la școala de circumscripție, în situația în care acesta nu va fi admis la școala solicitată, din lipsă de locuri libere.

Art. 15. – (1) Aplicația informatică nu permite înscrierea copilului la mai multe unități de învățământ.

(2) În cazul în care aplicația informatică semnalează că pentru copilul respectiv a mai fost depusă o cerere de înscriere la altă unitate de învățământ, înscrisă în baza de date, întrucât a fost validată, dosarul de înscriere nu va mai fi acceptat și rămâne valabilă opțiunea deja asumată pentru altă unitate de învățământ.

Cap. VI Prima etapă de înscriere în învățământul primar

Art. 17. (2) Procesarea cererilor-tip de înscriere se face în ordine, respectând următoarele priorități:

 1. a) în prima fază sunt admiși la școala de circumscripție copiii ai căror părinți au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere. Repartizarea acestora conform solicitării din cererea-tip de înscriere se realizează cu ajutorul aplicației informatice;
 2. b) în a doua fază se procesează cererile părinților care solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora se realizează la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare, iar listele finale sunt validate de către Consiliul de administrație al unității de învățământ;
 3. c) în a treia fază sunt admiși la școala de circumscripție copiii ai căror părinți au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, dar nu au fost înmatriculați, din lipsă de locuri. Repartizarea acestora se realizează cu ajutorul aplicației informatice, dacă în cererea-tip de înscriere a fost bifată opțiunea de înscriere la școala de circumscripție, în cazul neadmiterii la școala solicitată.

Art. 22. – (1) La încheierea primei etape de înscriere, aplicația informatică stabilește numărul

de locuri disponibile de la fiecare unitate de învățământ.

Cap. VII A doua etapă de înscriere în învățământul primar

Art. 24. – (1) Părinții ai copiilor care nu au fost cuprinși într-o unitate de învățământ în prima

etapă de înscriere sau care nu au participat la aceasta etapă completează o nouă cerere-tip de înscriere în cea de-a doua etapă, pentru locurile disponibile.

(2) Cererile-tip de înscriere pot fi completate doar pentru unitățile de învățământ la care există locuri disponibile. Unitățile de învățământ care nu mai au locuri disponibile nu pot primi cereri-tip de înscriere în învățământul primar în etapa a doua, iar opțiunile online pentru aceste unități de învățământ sunt respinse de aplicația informatică.

(3) În cererea-tip de înscriere pentru etapa a doua, părinții completează, în ordinea descrescătoare a preferințelor, maximum trei opțiuni pentru unități de învățământ la care mai există locuri disponibile.

Art. 25. – (1) Părinții copiilor menționați la art. 24 depun/transmit cererea-tip de înscriere în învățământul primar online sau la secretariatul școlii aflate pe prima poziție din cele 3 opțiuni exprimate pentru etapa a doua.

(2) Completarea cererii-tip de înscriere se face în perioada prevăzută de Calendarul înscrierii

pentru etapa a doua, prin introducerea în aplicația informatică a datelor furnizate de părinte.

(3) Validarea cererii-tip de înscriere se face la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție din cele 3 opțiuni exprimate pentru etapa a doua, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii. Modalitatea de validare este cea prevăzută la Art. 15, alineatele (3), (4) și (5).

Art. 28. – (1) În situația în care mai există copii care nu au fost încă înscriși la nicio unitate de învățământ, inspectoratul școlar centralizează și soluționează cererile părinților acestor copii.

PROCEDURA PRIVIND CONSTITUIREA FORMAȚIUNILOR DE STUDIU LA CLASA PREGĂTITOARE

METODOLOGIA DE ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE 2024-2025

INFORMAȚII UTILE LA:

 • ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 22 GALAȚI

TELEFON: 0236324244

PROGRAM: LUNI-JOI, 08.00-18.00

                          VINERI, 08.00-17.00

 • Website: scoala22galati.ro
 • TelVerde INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GALAȚI:  0800816236

PROGRAM:

LUNI-JOI: 08.00 – 16.30

VINERI: 08.00 – 14.00

 

 

 

ÎNSCRIERI 2023-2024


Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare

pentru anul şcolar 2023 -2024

OFERTA EDUCAȚIONALĂ CLASA PREGĂTITOARE

Pentru anul școlar 2023-2024, în planul de școlarizare sunt aprobate 3 clase pregătitoare cu 66 locuri, distribuite astfel:

2 CLASE TRADIȚIONALE – 44 ELEVI

1 CLASĂ STEP BY STEP – 22  ELEVI

Documente necesare la înscriere:

 • Certificat de naştere copil – copie + original;
 • Carte de identitate părinţi – copie + original;
 • Pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2023, inclusiv – recomandare pentru înscrierea în învățământul primar:
  • Copiii care au frecventat grădinița – recomandare eliberată de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar;
  • Copiii care nu au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate – recomandare CJRAE;
 • Dovadă de vaccinări – original;
 • Adeverință medicală de intrare în colectivitate conform Ordinului 1002/2015;
 • Fișa pentru aprecierea progresului individual al copilului (de la grădiniță – se va elibera la terminarea anului școlar);
 • Părinții divorțați depun la înscriere o copie a hotărârii judecătorești definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului;
 • Documente care dovedesc încadrarea într-unul dintre criteriile generale sau specifice pentru departajare.

 

Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie2023, inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

În perioada 5 aprilie – 26 aprilie 2023 are loc evaluarea dezvoltării copiilor și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar.

             Pentru copiii care au frecvantat grădinița

 • Părinții depun/transmit la unitatea de învățământ cu nivel preșcolar cerere pentru obținerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare (Anexa1);
 • Eliberarea/transmiterea către părinte de către unitatea de învățământ cu nivel preșcolar a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau grupa mare, după caz.

Pentru copiii care NU au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate

 • Părinții copiilor depun/transmit prin email la CJRAE Galați cererea-tip în care se solicită evaluarea copilului în vederea stabilirii nivelului de dezvoltare a acestuia (descărcați cerere). Adresa electronică este: secretariat@cjrae-galati.ro 
 • Evaluarea dezvoltării copiilor va fi realizată de luni până vineri, în intervalul orar 10.00 – 18.00, în baza unei programări telefonice (0236311158);
 • Rezultatul evaluării dezvoltării copilului este comunicat în scris, prin e-mail sau va fi înmânat direct părintelui/tutorelui care a solicitat evaluarea. Rezultatul evaluării nu poate fi contestat și are caracter confidențial.
 • CJRAE Galați va continua să asigure la solicitarea părinților serviciile de evaluare a dezvoltării copiilor, inclusiv după încheierea perioadei de evaluare prevăzute în Calendarul înscrierii. Evaluarea va fi realizată de către CJRAE și pentru copiii care au primit inițial aviz negativ de înscriere în clasa pregătitoare, respectivii copii putând fi reevaluați, după un interval de minimum 2 luni.
 • Părinții copiilor care au certificat de orientare școlară și profesională/certificat în grad de handicap vor fi îndrumați să facă demersurile necesare și să solicite orientarea școlară și profesională la CJRAE Galați pentru anul școlar 2023-2024, Comisia de Orientare Școlară și Profesională fiind cea care decide înscrierea copilului în clasa pregătitoare, în urma evaluării complexe realizată de SEOSP.
 • În situații excepționale, care necesită amânarea înscrierii în învățământul primar, părinții/ reprezentanții legali, depun o cerere care va fi soluționată de către Comisia județeană de înscriere a copiilor în învățământul primar de la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Galați.

 

COMPLETAREA ȘI VALIDAREA  CERERILOR – TIP DE ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE

3 MAI – 18 MAI 2023

LUNI-JOI: 08.00-18.00

VINERI:    08.00-17.00

 

Prima etapă de înscriere în învățământul primar

19 mai – 22 mai 2023 Procesarea de către Comisia națională de înscriere a copiilor în învățământul primar a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice, și repartizarea copiilor la școala de circumscripție.

23 mai – 29 mai 2023 Procesarea la nivelul unității de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare.

30 mai 2023  Procesarea de către Comisia națională de înscriere a copiilor în învățământul primar a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice, și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat opțiunea pentru înscrierea la școala de circumscripție.

31 MAI 2023 – Afișarea listelor cu candidații înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere.

 

Condiții de înscriere în învățământul primar

(Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar)

Art. 5. – (1) Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2023 inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii și ale prezentei metodologii.

(2) Procesul de înscriere în învățământul primar nu este condiționat de frecventarea grupei mari a învățământului preșcolar.

Art. 6. – (1) Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2023 inclusiv, pot să-și înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

(2) În situația copiilor menționați la alin. (1) care au frecventat grădinița, înscrierea în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților, în baza recomandării eliberate de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar. (Solicitarea de eliberare a recomandării Anexa nr. 1)

(3) Părinții copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022 inclusiv, care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2022-2023 sau ai celor pentru care nivelul de dezvoltare nu este corespunzător pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare vor fi consiliați în vederea înscrierii copiilor la grădiniță, în grupa mare.

Art. 7. – (1) Evaluarea dezvoltării copiilor care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate se va efectua la CJRAE în perioada 5 aprilie – 26 aprilie 2023.

(5) Rezultatul evaluării dezvoltării copilului este comunicat în scris, prin e-mail sau este înmânat direct părintelui/tutorelui/reprezentantului legal care a solicitat evaluarea. Rezultatul evaluării nu poate fi contestat și are caracter confidențial.

CRITERII GENERALE DE DEPARTAJARE

CONFORM METODOLOGIEI DE ÎNSCRIERE A COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2023-2024

Cap. III Alegerea unității de învățământ la care va fi înscris copilul

Art. 9. (1) Toți copiii ai căror părinți solicită înscrierea în clasa pregătitoare la școala de circumscripție sunt înmatriculați la unitatea de învățământ solicitată.

(2) Pe locurile libere se înscriu și, ulterior, se înmatriculează copiii care provin din alte circumscripții școlare.

Art. 10. – (1) În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere primite de la părinți al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere, se  aplică criterii de departajare generale și specifice, stabilite în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

(2) Criteriile generale de departajare care se aplică în situația prevăzută la alin. (1) sunt următoarele:

 1. existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
 2. existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
 3. existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 4. existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

(3) În cazul în care numărul cererilor de înscriere din afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil: se repartizează la început copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile menționate la alin. (2), apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii și, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menționatela alin. (2).

(4) În caz de egalitate pe ultimele locuri, pentru copiii care îndeplinesc același număr de criterii generale de departajare, ordinea de prioritate a criteriilor este cea menționată la alin. (2).

(5) Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de învățământ și se aplică în situația prevăzută la alin. (1), după aplicarea criteriilor generale menționate la alin. (2). Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de învățământ indică documentele doveditoare pe care părintele  trebuie să le depună în momentul completării/validării cererii-tip de înscriere.

(6) Criteriile specifice de departajare stabilite de unitatea de învățământ trebuie să țină cont de faptul că toți copiii au drepturi egale de acces la educație, indiferent de condiția socială și materială, de sex, rasă, naționalitate, confesiune și nu pot include existența unor liste de preînscrieri, organizate în afara calendarului înscrierii, sau orice alte proceduri care nu respectă spiritul și litera prezentei metodologii.

(7) În cazul în care la o unitate de învățământ, pe ultimul loc liber, este înmatriculat un copil din altă circumscripție școlară, fratele său geamăn/sora sa geamănă va fi admis/admisă la aceeași unitate de învățământ, peste numărul de locuri alocat.

CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE

A doua etapă de înscriere în învățământul primar

6 – 12 iunie 2023,

în cazul în care au rămas locuri libere după prima etapă.

Depunerea cererii tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.

15 IUNIE 2023 Afișarea listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

 

 

Înscrierea în învățământul primar 2022-2023

CONFORM OME NR. 3445/2022 CALENDARUL ÎNSCRIERILOR LA CLASA PREGĂTITOARE SE MODIFICĂ DUPĂ CUM URMEAZĂ:

A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE

8 IUNIE – 22 IUNIE 2022

Depunerea cererii tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.

29 IUNIE 2022 Afișarea listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

https://youtu.be/oWxKeNeQabo

 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ CLASA PREGĂTITOARE

Pentru anul școlar 2022-2023, în planul de școlarizare sunt aprobate 4 clase pregătitoare cu 88 locuri, distribuite astfel:

3 CLASE TRADIȚIONALE –66 ELEVI

1 CLASĂ STEP BY STEP – 22  ELEVI

Documente necesare:

 • Certificat de naştere copil – copie + original;
 • Carte de identitate părinţi – copie + original;
 • Pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie –      31 decembrie 2022, inclusiv, – recomandare pentru înscrierea în învățământul primar:
  • care au frecventat grădinița – recomandare eliberată de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar;
  • care nu au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate – recomandare CJRAE;
 • Dovadă de vaccinări – original;
 • Adeverință medicală de intrare în colectivitate conform Ordinului 1002/2015;
 • Părinții divorțați depun la înscriere o copie a hotărârii judecătorești definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului;
 • Documente care dovedesc încadrarea într-unul dintre criteriile generale sau specifice pentru departajare.

Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada     1 septembrie – 31 decembrie 2022, inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

În perioada 30 martie – 8 aprilie 2022 are lor evaluarea dezvoltării copiilor și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar.

            Pentru copiii care au frecvantat grădinița

 • Părinții depun/transmit la unitatea de învățământ cu nivel preșcolar cerere pentru obținerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare (Anexa1);
 • Eliberarea/transmiterea către părinte de către unitatea de învățământ cu nivel preșcolar a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau grupa mare, după caz.

Pentru copiii care NU au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate

 • Înregistrarea de către CJRAE a cererilor de evaluare depuse/transmise de părinți (Anexa 2);
 • Planificarea de către CJRAE a organizării evaluării; afișarea și comunicarea programării pentru participarea la evaluare;
 • Desfășurarea evaluării copiilor de către CJRAE;
 • Eliberarea/transmiterea către părinți ce către CJRAE a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau grupa mare, după caz.

COMPLETAREA ȘI VALIDAREA

CERERILOR – TIP DE ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE

PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE

11 APRILIE – 10 MAI 2022

LUNI – JOI în intervalul orar 08.00-18.00

VINERI în intervalul orar 08.00-17.00

27 mai 2022 Afișarea listelor cu candidații înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere după prima etapă.

A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE

31 MAI – 7 IUNIE 2022

Depunerea cererii tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.

10 IUNIE 2022 Afișarea listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

1 SEPTEMBRIE – 8 SEPTEMBRIE 2022 Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților/tutorilor legal instituiți/reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ.

CRITERII GENERALE DE DEPARTAJARE

CONFORM METODOLOGIEI DE ÎNSCRIERE A COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023

Art. 10. – (1) În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere primite de la părinți al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere, se  aplică criterii de departajare generale și specifice, stabilite în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

(2) Criteriile generale de departajare care se aplică în situația prevăzută la alin. (1) sunt următoarele:

a)  existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;

c)   existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

(3) În cazul în care numărul cererilor de înscriere din afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil: se repartizează la început copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile menționate la alin. (2), apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii și, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menționatela alin. (2).

(4) În caz de egalitate pe ultimele locuri, pentru copiii care îndeplinesc același număr de criterii generale de departajare, ordinea de prioritate a criteriilor este cea menționată la alin. (2).

(5) Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de învățământ și se aplică în situația prevăzută la alin. (1), după aplicarea criteriilor generale menționate la alin. (2). Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de învățământ indică documentele doveditoare pe care părintele  trebuie să le depună în momentul completării/validării cererii-tip de înscriere.

(6) Criteriile specifice de departajare stabilite de unitatea de învățământ trebuie să țină cont de faptul că toți copiii au drepturi egale de acces la educație, indiferent de condiția socială și materială, de sex, rasă, naționalitate, confesiune și nu pot include existența unor liste de preînscrieri, organizate în afara calendarului înscrierii, sau orice alte proceduri care nu respectă spiritul și litera prezentei metodologii.

(7) În cazul în care la o unitate de învățământ, pe ultimul loc liber, este înmatriculat un copil din altă circumscripție școlară, fratele său geamăn/sora sa geamănă va fi admis/admisă la aceeași unitate de învățământ, peste numărul de locuri alocat.

CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE

Extrase Metodologie:

Cap. V Procedura de înscriere în învățământul primar

Art. 13. (1) Înscrierea în învățământul primar se face prin depunerea uneri cereri tip de înscriere însoțită de documente justificative.

(2) Cererea-tip de înscriere se poate completa online, transmite prin e-mail, prin poștă sau se poate depune la unitatea de învățământ

(3) În situația completării online a cererii și transmiterii prin e-mail sau prin poștă, părintele va transmite și declarația-tip pe propria răspundere (Anexa 3)

(4) Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie și se face la unitatea de învățământ la care părintele solicită înscrierea sau prin intermediul mijloacelor electronice și constă în compararea datelor introduse în aplicația informatică cu documentele transmise de către părinte. Prezentarea de înscrisuri false se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă.

 (8) În vederea asigurării fluenței procedurilor și a evitării aglomerației, unitatea școlară asigură inclusiv posibilitatea de programare telefonică a părinților pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere. Numărul de telefon la care părinții pot apela este 0236324244.

(9)Ordinea în care se programează telefonic pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere sau în care se prezintă pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere nu presupune crearea unei liste de preînscriere și/sau acordarea unei priorități la înscriere.

Art. 14. – (1) În situația în care cererea-tip de înscriere se completează la sediul unității de învățământ la care se dorește înmatricularea copilului, completarea datelor în aplicația informatică se face în prezența părintelui de către un membru al comisiei de înscriere din școală. În acest caz, imediat după completarea cererii-tip de înscriere, se realizează validarea acesteia.

Comisiile de înscriere din fiecare unitate de învățământ vor asigura imprimarea unui număr de cereri-tip de înscriere, care să fie completate de mână de către părinți, în situația în care completarea cererilor-tip de înscriere nu se poate face direct în aplicația informatică, din motive obiective, cum ar fi întreruperea alimentării cu energie electrică, imposibilitatea temporară a conectării la internet etc. În aceste cazuri, comisiile vor informa părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali care se prezintă pentru înscriere despre situația apărută și vor solicita acestora să completeze manual cererea-tip de înscriere și să o semneze. Părinții vor fi informați că, după remedierea situației speciale, vor fi invitați din nou la unitatea de învățământ pentru a verifica datele introduse în aplicația informatică, pe baza cererii scrise depuse anterior, prin semnarea exemplarului de cerere-tip tipărit din calculator.

(6) În cazul în care solicită înscrierea la altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, părintele menționează, prin bifarea acestei opțiuni în cererea-tip de înscriere, dacă este de acord cu înscrierea copilului la școala de circumscripție, în situația în care acesta nu va fi admis la școala solicitată, din lipsă de locuri libere.

Art. 15. – (1) Aplicația informatică nu permite înscrierea copilului la mai multe unități de învățământ.

(2) În cazul în care aplicația informatică semnalează că pentru copilul respectiv a mai fost depusă o cerere de înscriere la altă unitate de învățământ, înscrisă în baza de date, întrucât a fost validată, dosarul de înscriere nu va mai fi acceptat și rămâne valabilă opțiunea deja asumată pentru altă unitate de învățământ.

Cap. VI Prima etapă de înscriere în învățământul primar

Art. 17. (2) Procesarea cererilor-tip de înscriere se face în ordine, respectând următoarele priorități:

a) în prima fază sunt admiși la școala de circumscripție copiii ai căror părinți au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere. Repartizarea acestora conform solicitării din cererea-tip de înscriere se realizează cu ajutorul aplicației informatice;

b) în a doua fază se procesează cererile părinților care solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora se realizează la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare, iar listele finale sunt validate de către Consiliul de administrație al unității de învățământ;

c) în a treia fază sunt admiși la școala de circumscripție copiii ai căror părinți au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, dar nu au fost înmatriculați, din lipsă de locuri. Repartizarea acestora se realizează cu ajutorul aplicației informatice, dacă în cererea-tip de înscriere a fost bifată opțiunea de înscriere la școala de circumscripție, în cazul neadmiterii la școala solicitată.

Art. 22. – (1) La încheierea primei etape de înscriere, aplicația informatică stabilește numărul de locuri disponibile de la fiecare unitate de învățământ.

Cap. VII A doua etapă de înscriere în învățământul primar

Art. 24. – (1) Părinții ai copiilor care nu au fost cuprinși într-o unitate de învățământ în prima etapă de înscriere sau care nu au participat la aceasta etapă completează o nouă cerere-tip de înscriere în cea de-a doua etapă, pentru locurile disponibile.

(2) Cererile-tip de înscriere pot fi completate doar pentru unitățile de învățământ la care există locuri disponibile. Unitățile de învățământ care nu mai au locuri disponibile nu pot primi cereri-tip de înscriere în învățământul primar în etapa a doua, iar opțiunile online pentru aceste unități de învățământ sunt respinse de aplicația informatică.

(3) În cererea-tip de înscriere pentru etapa a doua, părinții completează, în ordinea descrescătoare a preferințelor, maximum trei opțiuni pentru unități de învățământ la care mai există locuri disponibile.

Art. 25. – (1) Părinții copiilor menționați la art. 24 depun/transmit cererea-tip de înscriere în învățământul primar online sau la secretariatul școlii aflate pe prima poziție din cele 3 opțiuni exprimate pentru etapa a doua.

(2) Completarea cererii-tip de înscriere se face în perioada prevăzută de Calendarul înscrierii pentru etapa a doua, prin introducerea în aplicația informatică a datelor furnizate de părinte.

(3) Validarea cererii-tip de înscriere se face la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție din cele 3 opțiuni exprimate pentru etapa a doua, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii. Modalitatea de validare este cea prevăzută la Art. 15, alineatele (3), (4) și (5).

Art. 28. – (1) În situația în care mai există copii care nu au fost încă înscriși la nicio unitate de învățământ, inspectoratul școlar centralizează și soluționează cererile părinților acestor copii.

Metodologia și calendarul de înscriere învățământ primar 2022-2023

Sari la conținut