Școala Gimnazială
nr. 22 Galați

Director

Prof. Tudorache Valentina

Curriculum Vitae

Informaţii personale

 

Nume / Prenume

TUDORACHE VALENTINA

Telefon

 0236324244

E-mail(uri)

tudorachev1961@yahoo.com  

Naţionalitate(-tăţi)

Română

Data naşterii

01.11.1961

Domeniul ocupaţional

Învăţământ / Educaţie

Experienţa profesională

Perioada

2008 – prezent

Profesor -Şcoala Gimnazială  nr. 22, Galaţi

2006 – prezent

Profesor -Şcoala Gimnazială  nr. 26, Galaţi

1993 – 2006

Profesor -Şcoala Gimnazială  nr. 16, Galaţi

1990 – 1993

Profesor –  Grupul Şcolar Industrial Metalurgic

  1986 – 1990

  Inginer –   Întreprinderea româno-bulgară de Construcţii Maşini şi Utilaj Greu Giurgiu

Funcţia sau postul ocupat

Profesor

Activităţi şi responsabilităţi principale

          1993 – 2012 : Responsabila Comisiei  de Sănătate şi Securitate in Muncă 

          2008 – 2012 : Membru in comisia de asistenta medicala, protectia muncii si PSI 

          2009 – 2012 : Responsabila Comisiei  de orientare şcolară şi profesională

          2010 – 2012 :  Responsabila Comisiei   de elaborare al Regulamentului intern al şcolii

          2010 – 2011: Membru al  Comisiei Naţionale de Evaluare la Concursul Internaţional “Cu Europa … la joacă – Euroşcolarul”

          2010 – 2012 :  Responsabila Comisiei   Artă – Tehnologie – Sport

          2008 – 2009 : Responsabila Comisiei dirigintilor ;

          2008 şi  2011- Membru în Comisia de elaborare a subiectelor şi evaluare  la Concursul judeţean pentru ocuparea posturilor vacante netitularizabile  în învăţământul preuniversitar de stat

          2007 – 2008 : Membru a comisiei CEAC  

          2005 – 2006 : Membru a Comisiei de inventariere a şcolii;

          2005 –  2006 : Expert evaluator în cadrul  Comisiei de evaluare manuale alternative prin Ordin al Ministrului Educaţiei  Cercetării Tineretului şi Sportului – « licitaţia M006 şi M007 »

          2001 – 2012: Colaborare cu Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universităţii ,, Dunărea de Jos” Galaţi, în vederea pregătirii psiho-pedagogice a studenţilor la practică pedagogică;

          2000 – 2012: Membru a Comisiei de corectare la  Olimpiada de Educaţie tehnologică, faza locală şi judeţeană;

          2000 – 2012: Membru a Comisiei de elaborare a subiectelor pentru Olimpiada de Educaţie tehnologică, faza locală;

Numele şi adresa angajatorului

Şcoala Gimnazială  nr. 22

Str. Zidarilor, nr. 5, Galaţi

Şcoala Gimnazială  nr. 26

Str. Vadul Sacalelor, nr. 2, Galaţi

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Învăţământ / Educaţie

Educaţie şi formare

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

   Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

 – 2012 – Atelierul  de lucru interactiv “Riscul educativ” organizat de Fundaţia Inimă de Copil în parteneriat cu Compagnia delle Opere – CDO Opere Sociali – în cadrul Parteneriatului multiregional pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii – POSDRU 91/2.2/S/53701

 – 2012 – Programul de iniţiere / perfecţionare / pentru ocupaţia de MENTOR  cod COR 235902 –   organizat de CNT EDUEXPERT Craiova

  – 2012 – Absolvirea cursului de formare   pentru ocupaţia  “Administrator  reţea de calculatoare” cod COR/NC 213902 – proiect cu numărul de identificare POSDRU /3/1.3/S/5

 – 2011 – Cursul de formare “Modalităţi de implicare socială activă pentru o viaţă ECO” – în cadrul Conferinţei Internaţionale ECO avizată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

 – 2010 – 2011 – Studii postuniversitare de specializare Evaluator de risc în securitatea şi sănătatea  în muncă – Furnizor Universitatea Tehnică „Gheorgghe Asachi” Iaşi

  – 2009 – 2010   –    Academica 1 – program de formare- dezvoltare a profesorilor din învăţământul gimnazial şi liceal     – Universitatea Transilvania Braşov/ Departamentul pentru Formare Continuă

  –  2007-2008 – Iniţiere IT şi Utilizare AEL – Centrul Naţional de Formare a personalului din învăţământ preuniversitar / furnizor SIVECO România S.A.

 – 2007 – Programul de iniţiere / perfecţionare / pentru ocupaţia deInspector protecţia muncii  

   cod COR 241204 / furnizor SC SSM CONSULT SRL

  –   2007  – Absolvirea programului de formare continuă cu tema «Asigurarea calităţii in ducaţie » / furnizor CCD Galaţi

  –   2007 – Absolvirea programului de formare continuă cu tema « Managementul de proiect» / furnizor CCD Galaţi

 – 2006 – Stagiul de formare privind diseminarea curriculum-ului CONSILIERE ŞI ORIENTARE în vederea implementării în unităţile de învăţământ , în anul şcolar 2006 – 2007/ furnizor CCD Galaţi

 – 2005 – Absolvirea programului de formare continuă cu tema ,, Accesul la educaţie a grupurilor dezavantajate, cu focalizare pe rromi” / furnizor CCD Galaţi

 – 2005 – Cursul de formare pentru evaluatori de manuale şcolare, organizat  de Ministerul Educaţiei şi Cercetării prin Consiliul Naţional pentru Evaluarea şi Difuzarea Manualelor

 – 2005 – Cursul de formare în educaţie pentru sănătate, din cadrul Programului Naţional ,, Educaţia Pentru  Sănătate în Şcoala Românească”

 – 2003 – Absolvirea programului de formare continuă cu tema ,,Activizarea şi diferenţierea instruirii” / furnizor CCD Galaţi

 – 2002 – Obţinerea gradului didactic I, media 10,00;

 – 2000 – 2001 – Absolvirea    programului  de   conversie   profesională   la   nivel   postuniversitar,   intitulat ,, Educaţie tehnologică” (durata -3 semestre), examenul de absolvire promovat cu media 10,00 / furnizor Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi;

 –     2001 – Stagiul de formare continuă cu tema ,, Problematica reformei în educaţie” / furnizor CCD Galaţi

 – 1999 – 2000 – Absolvirea   programului  de  specializare   postuniversitară    de   ,,Informatică”, (durata -3 semestre), examenul de absolvire promovat cu media 9,60;

 – 1997 – Obţinerea gradului didactic II, media 9,25;

 – 1993 – Obţinerea gradului didactic definitiv în învăţământ, media 9,50;

Aptitudini şi competenţe personale

 

Limba(i) maternă(e)

Limba română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

 

Autoevaluare

 

Înţelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

 

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

Limbaengleza

 

Bine

Bine

Bine

Bine

Satisfăcător

Limba franceza

 

Bine

Bine

Bine

Bine

Bine

Competenţe şi abilităţi sociale

      –   competenţe de comunicare – foarte bune – în relaţiile:

·         cadru didactic – cadru didactic;

·         cadru didactic – elevi;

·         cadru didactic – părinţi;

·         cadru didactic – reprezentanţi ai societăţii civile.

          munca în echipă  – excelentă – manifestată:

·         în cadrul Consiliului profesoral al şcolii;

·         în  cadrul proiectelor:

  – 2012 – proiectul Internaţional “LUMEA LU BUNICU” – organizat de ONG-ul “Tinerii şi viitorul”, C.J.A.R.A.E. Galaţi şi I.S.J. Galaţi;

 – 2010 – 2012 Proiectul Comenius  “Europe in Motion”,  parteneri din  România, Finlanda, Grecia, Turcia, Polonia, Franţa, Letonia

  -2010 – 2011  – colaborare cu Şcoala nr. 24 Galaţi  la activităţile Proiectului Internaţional  „Our Tale Heroes Are Meeting in Europe” ;

 -2010 – 2011  – colaborare cu Şcoala nr. 24 Galaţi  la activităţile Proiectului Internaţional  „Science for eating habits”

 – 2010 – 2011 – Proiectul naţional „Patrula ECO”

 – 2009 – 2010 – Proiectul naţional “Eco – Şcoala”

 – 24 septembrie 2009 – Proiectul naţional “Ofensiva verde  continuă”, am participat la acţiunea “O societate verde – o societate curată”,

 –  2008 – 2009  – Proiectul naţional “Eu, tu, noi –  o singura lume”

·          – 2008 – Proiectul naţional “Curcubeul prieteniei în lumea copilăriei – drepturile şi responsabilităţile copilului”

·          – 2008  Simeria – proiectul internaţional “EUROPA MEA CURATĂ”,

·         în  cadrul parteneriatelor:

 – 2011 – 2012 “Drumul spre succes – festivalul carierei tale” – Şcoala nr. 26,  Şcoala nr.22 şi CCD Galaţi;

 – 2011 –  2012 – Şcoala nr.22 şi ONG-ul “Tinerii şi viitorul”;

 – 2011 – 2012  – Şcoala nr.22 şi Asociaţia Environ şi SNRB(Sistemul Naţional de Reciclare a Bateriilor), în parteneriat cu Garda Naţională de Mediu;

 – 2011 – 2012  – Şcoala nr.22, Şcoala nr. 26 şi ASOCIAŢIA CULTURAL-ŞTIINŢIFICĂ „VASILE POGOR” IAŞI, în vederea realizării  EXPOZIŢIEI NAŢIONALE – CONCURS „MĂRŢIŞOR 2012” din perioada 1 – 8 martie 2012;

 – 2 – 6 februarie 2012 – Şcoala nr.22, Şcoala nr. 26 şi ZIBO.RO – implementarea  programului “Săptămâna familiei, săptămâna fără TV”, ediţia a III-a, în cadrul programului “Şcoala altfel”;

 – 2010 – 2011  “Prietenul meu calculatorul” – Şcoala nr. 26,  Şcoala nr.22 şi Grupul Şcolar CFR

 – 2009 – 2010 ” Sfantul Apostol Andrei, ocrotitorul spiritual  al  municipiului Galati” – Şcoala nr. 26 cu  Şcoala nr.22;

 – 2008 – 2009  “Puntile prieteniei” – Şcoala nr. 26 cu  Şcoala nr.16;

Competenţe şi aptitudini organizatorice

 – experienţă a managementului de proiect şi  al echipei.

– am organizat şi coordonat activităţi desfăşurate în cadrul proiectelor internaţionale, naţionale, regionale, judeţene, locale;

– am participat la Olimpiada Naţională de Educaţie tehnologică – 2012 – Slobozia, judeţul Ialomoţa cu lotul olimpic al judeţului Galaţi

    – in  activitati extracurriculare (parteneriate, proiecte, excursii, dezbateri, colectare de   fonduri, etc).

          Activitatea “Copii pentru copii”, de strângere de fonduri pentru copiii din Haiti, afectaţi de cutremurul din ianuarie 2010;

          Activitatea “Crăciun pentru toţi copiii”, decembrie 2009, 2010, 2011-  strângere de fonduri pentru copiii aflaţi în dificultate;

– activităţi de voluntariat:          

  • Proiectul „Voluntar pentru o viaţă”  în cadrul Festivalului Internaţional ECOFEST JUNIOR , ediţia a IX-a – 25 – 29 iunie 2011;
  • Proiectul “VOLUNTAR PENTRU O SĂPTĂMÂNĂ, APOI PENTRU O VIAŢĂ” – Simeria, 15 – 22 iunie 2009, în cadrul Festivalului Internaţional “ECOFEST JUNIOR”, ediţia a VII-a;
  • Simpozionul Naţional dedicate Zilei Mondiale a Apei “Clean water for a heatthy world”
  •  “O societate verde – o societate curată” din cadrul proiectului naţional “Ofensiva verde continuă”
  • Proiectul “Cutia cu talente” cu Şcoala Specială nr. 1 “Emil Gîrleanu”
  • Ziua Voluntarului . 5 decembrie 2009
  • Ecologizarea falezei Dunării, “Salvaţi-mă! Mă intoxic încet cu PET”

Competenţe şi aptitudini tehnice

–     utilizare mijloace de invatare: aparate, instalatii, SDV-uri, etc – foarte bine

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

    –  utilizare calculator  – foarte bine 

  –  Cunoaştere Microsoft Office, limbaje de programare: Pascal, C, C++

Competenţe şi aptitudini artistice

·   Spectacole cu ocazia zilei de 8 Martie, a sărbătorilor de iarnă, Zilei Internaţionale a copilului (1iunie), zilei şcolii, etc;

·         Festivalul de tradiţii populare „Dragobetele – între prezent şi trecut….între tradiţie şi modernism”  – februarie 2010 – echipa şcolii nr. 26 a obţinut locul II;

·         „Figuri de stil despre oraşul meu”, 9 -13.11.2009, concurs de eseuri;

·         „Galaţiul prin ochi de copil”, 16-20.11.2009,  concurs de desene şi artă fotografică;

·         Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul gălăţenilor”, 23-27.11.2009,  concurs de religie şi icoane

·         „Drepturile consumatorului”, 15.03.2008, concurs interşcolar de desene, cls. V-VIII;

 

Alte competenţe şi aptitudini

Am obţinut performanţe deosebite în inovarea didactică /managerială

a)   Am contribuit la elaborarea/editarea de  reviste şi am publicat articole ştiinţifice:

·   Revista “Muguri de soare” cu ISSN 2067 – 3396, nr. 1 şi nr. 2

Am publicat articolele:  – “Să ne cunoaştem drepturile dar şi responsabilităţile” (Nr. 1)                    

                                       – “Orientarea şcolară şi profesională” (Nr. 2)

·         Revista “Glas de copil” cu ISSN 1584 – 9740

Am publicat articolul “Micul ecran- prieten sau duşman?” 

·         La Simpozionul dedicat  Zilei Mondiale a Apei “Clean water for a heatthy world”, din 20 martie 2010, am participat cu lucrarea  ştiinţifică “Apa – aliment şi sursă inepuizabilă de energie” –  cu ISBN 978-973-7629-32-6

·         În Analele D.P.P.D., nr. 9 / 2010, în domeniul Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei am publicat articolul “Importanţa practicii pedagogice pentru cariera didactică” – ISSN 1842 – 1318

·         La CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ ECO cu tema “Educaţia pentru o viaţă trăită în armonie cu valorile naturale şi culturale, ECO TURISM, ECO RESPONSABILITATE, ECO TRADIŢIE”, DE LA Simeria, 20 iunie 2009, am prezentat lucrarea “Natura între enigmă şi realitate”

La Simpzionul naţional  ,,DEŞEURILE – O RESURSĂ PENTRU VIITOR” din 25 februarie 2011, am participat cu lucrarea „Compostul – o soluţie de valorificare a deşeurilor şi de educare în şcoli”

Permis(e) de conducere

 Da / categoria B

Informaţii suplimentare

Rezultate in activitatea didactica

 

 – 2011 – 2012  la Olimpiada de Educaţie tehnologică –  faza judeţeană – un elev   clasa a VIII-a a obţinut Premiul I, calificându-se la naţională, un elev clasa a VII-a Premiul II, un elev clasa a VII-a Premiul III şi un elev clasa a VI-a Menţiune;

–  La EXPOZITIA NATIONALA – CONCURS  “MARTISOR 2012” – IASI- patru elevi au obţinut Premiul I, trei elevi au obţinut Premiul II,  patru elevi au obţinut Premiul III,

– 26 noiembrie 2011 – la concursul judeţean “Influenţa civilizaţiei umane asupra mediului” din cadrul proiectului  “UN MEDIU MAI SĂNĂTOS” – echipa şcolii. 22,  a obţinut PREMIUL III

– iunie 2011 – Concursul international  de creaţie „TRĂISTUŢA CU TALENTE” – România – Simeria – „ECO ARTIST 2011” – 3 elevi au obţinut  Premiul I, 2 elevi au obţinut  Premiul II, 5 elevi au obţinut  Premiul III, 2 elevi au obţinut  Menţiune;

 –  mai 2011 – Concursul National „Mesajul meu antidrog”- faza judeţeană – doi elevi au obţinut  Premiul I  şi un elev Premiul III  la secţiunea  eseu, un elev a obţinut Premiul III  la secţiunea desen;

 – februarie 2011 – Simpozionul national „Deseurile – o resursa pentru viitor” – cinci elevi au obţinut  Premil I , trei elevi au obţinut Premiul  II, un elev a obţinut Premiul  III şi un elev a obţinut menţiune;

 –  2010 – 2011 – 14 de elevi calificaţi la Olimpiada de Educaţie tehnologică la faza locală; 10 elevi calificati la faza   judeţeană unde s-au obţinut rezultatele: locul  III (clasa a VIII-a), menţiune (clasa a V- a);

 – 2009 – 2010 – 21 de elevi calificati la la Olimpiada de Educaţie tehnologică, faza locala, unde s-au obtinut rezultatele: locul I (clasa a VI-a), locul III (clasa  a V-a si a VII-a); 14 elevi calificati la faza  judeteana unde s-au obtinut rezultatele: locul  III (clasa a V-a), mentiuni (trei   clasa a V-a si doua clasa a VII-a)

 – 2008 – 2009  – 24 de elevi calificaţi la Olimpiada de Educaţie tehnologică, faza locală; – 12  elevi calificaţi la Olimpiada de Educaţie tehnologică, faza judeteana

 – 17 – 21.11.2008 – la concursul din cadrul proiectului naţional „EU, TU, NOI… O SINGURĂ LUME!” , am obţinut 9 locuri  I  (clasele V-VIII)

 – 2007 – 2008  – 23 de elevi calificaţi la Olimpiada de Educaţie tehnologică, faza locală;  Opt  elevi calificaţi la Olimpiada de Educaţie tehnologică, faza judeteana, unde s-au obtinut rezultatele:locului I (clasa a V-a), locul II (clasa a VII-a) si  locul III(clasa  a V-a si a VII- a).

 – 2006 – 2007: Cinci elevi calificaţi la Olimpiada de Educaţie tehnologică, faza locală; Obţinerea locului II (clasa a VIII-a), locului III (clasa a V-a), menţiune (clasa a VI-a) la  faza judeţeană ;

 – 24.09.2006: CONCURSUL NAŢIONAL DE PROIECTE „PARTICIPĂ! – SPECIAL OLYMPICS ROMÂNIA” – PREMIUL I – eseuri , clasa a VIII-a şi              PREMIUL II – desen, clasa a VIII-a

 –  2005 – 2006 : Şapte elevi calificaţi la Olimpiada de Educaţie tehnologică, faza locală; Obţinerea locului I (clasa a V-a), locului III şi IV(clasa a VI-a), locul III(clasa a VII-a) la  faza locală şi locul III (clasa a V-a, a VI-a şi a VII-a),faza judeţeană;

 – 2004 – 2005: Cinci elevi calificaţi la Olimpiada de Educaţie tehnologică, faza locală; Obţinerea locului II (clasa a VIII-a), locului III (clasa a VII-a), menţiune (clasa a VI-a) la  faza judeţeană ;

 – 2003 – 2004: Patru elevi calificaţi la Olimpiada de Educaţie tehnologică, faza locală; Obţinerea locului II (clasa a V-a) la faza judeţeană ;

– 2002 – 2003: Şase elevi calificaţi la Olimpiada de Educaţie tehnologică, faza locală; Obţinerea locului I (clasa a VII-a)la faza locală ;

 – 2001 – 2002: Trei elevi calificaţi la Olimpiada de Educaţie tehnologică, faza locală; Obţinerea locului III (clasa a VIII-a)la faza judeţeană ;

 

 

 

Sari la conținut