Category Archives: Articole diverse

HOUR OF CODE

În perioada 7-13 decembrie, se organizează, evenimentul internațional Hour of Code. Acesta oferă elevilor primii pași în descoperirea tainelor programării. Anul acesta, elevii vor putea afla cum pot fi utilizatori inteligenți ai tehnologiei și cum să fie în siguranță pe Internet. Pentru aceasta s-au propus o serie de activități interactive și un joc Interland. Interland este un joc online plin de aventuri, care face ca învățarea despre siguranța digitală și cetățenie să fie interactivă și distractivă – la fel ca internetul în sine. Aici, copiii își vor ajuta colegii Internauți să lupte împotriva hackerilor, tentativelor de phishing, agresorilor și celor care împărtășesc prea multe, punând în practică abilitățile de care au nevoie pentru a fi buni cetățeni digitali.

Link catre joc: https://beinternetawesome.withgoogle.com/ro_ro/interland

STOP ȘTIRILOR FALSE

Proiectul a demarat prin a descoperi ce inseamna a gandi creativ în era digital. Pentru acest lucru am folosind un avizier virtual (padlet). Am cautat pe Internet, definiția gandirii critice, în mai multe surse, pentru a alege sursa cea mai potrivită și corectă. Ne-am ales ca sursa sigura de informare, manualul de Educație socială (de la clasa a V-a). Pornind de la această definiție și de la definiția cuvantului „știre”, am prezentat elevilor ce reprezinta o știre falsă și cum poate fi recunoascută. Au avut ca tema de reflectie, să își urmărească propria activitate online și să identifice surse de știre falsă.

Am vizualizat si alte surse de informare oferite de Google for education (https://youtu.be/MSuGI1Cr7-4), cu privire la informatiile cautate pe internet si am retinut cum sa verificam daca informatica este adevarata sau este falsa.

La finalul celor 3 activitati elevii clasei a VI-a B, au realizat individual cate un clip video, prin care ne explica ce sunt știrile false, și cum ne putem feri de ele.

Prof. Secrieru Mihaela

Mica Unire văzută prin ochii celor mici…

Eminescu în sufletul nostru…

În fiecare an, pe data de 15 ianuarie, Mihai Eminescu, „Luceafărul poeziei românești” ajunge la inimile celor care îl omagiază. Anul acesta se împlinesc 170 de ani de la nașterea celui mai mare poet român.

Elevii Școlii Gimnaziale Nr.22 Galați și Grupa ”Fluturașilor” de la Grădinița Nr.14 au marcat evenimentul printr-o serie de acțiuni. Ei au lecturat poezii, au căutat informaţii diverse despre autor, au recitat, au audiat cântece, reuşind, în final, să se întreacă în concursuri diverse, să descopere informaţii inedite şi să le prezinte şi celorlalţi colegi şi bineînţeles să-şi îmbogăţească cunoştinţele legate de marele poet naţional Mihai Eminescu. La finalul activităţilor elevii implicaţi au fost recompensaţi cu premii şi diplome.

Anunț

CONCURS PENTRU OCUPAREA PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ A UNUI POST VACANT  DE ÎNGRIJITOARE

Având în vedere:

HG 1027/2014 pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286/2011

Școala Gimnazială nr. 22, Galați organizează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a unui post vacant temporar de îngrijitoare, în zilele de 5 februarie 2020, ora 10,00 – proba practică și 6 februarie 2020, ora 14,00 – interviu.

I. CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS

CONDITII GENERALE

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDITII SPECIFICE

a) studii generale sau liceale;

b) abilități de relaționare-comunicare cu întreg personalul din școală;

c) abilități de muncă în echipă;

d) disponibilitate la timp de lucru prelungit;

e) disponibilitate pentru munca în două schimburi.

II. DOCUMENTE DE INSCRIERE

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere;

b) copia actului de identitate, certificatului de nastere, certificatului de casatorie;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor;

d) carnetul de muncă/raport salarial REVISAL;

e) cazierul judiciar;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae.

Actele prevăzute la pct. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

III. CALENDARUL CONCURSULUI

Dosarele de inscriere la concurs se depun la secretariatul Școlii Gimnaziale nr. 22, Galați, conform graficului.

Concursul se va desfasura la sediul Școlii Gimnaziale nr. 22, conform graficului da mai jos: ETAPA DE CONCURS DATA/PERIOADA
Publicarea concursului 13.01.2020
Inscrierea  – depunerea dosarelor 20-31.01.2020 orele 09,00-14,00
Evaluarea dosarelor 03.02.2020
Afisarea rezultatelor in urma selectiei dosarelor 03.02.2020, ora 14,00
Depunerea contestatiilor privind rezultatele in urma selectiei dosarelor 04.02.2020, orele 09,00-14,00
Afisarea solutionarii contestatiilor 04.02.2020, ora 15,00
Proba practica 05.02.2020, ora 10,00
Afisarea rezultatelor 05.02.2020, ora 14,00
Depunerea contestatiilor 05.02.2020, orele 14,30-15,30
Afisarea solutionarii contestatiilor 05.02.2020, ora 16,00
Interviu 06.02.2020, ora 14,00
Afisarea rezultatelor 06.02.2020, ora 15,30
Depunerea contestatiilor 06.02.2020, ora 16,00
Afisarea solutionarii contestatiilor 06.02.2020, ora 16,30
Afisarea rezultatelor finale 07.02.2020, ora 09,00

Candidații care nu obțin minim 50 de puncte la prima probă nu pot participa la cea de-a doua probă. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba practică și interviu. Se consideră admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj, în ordine descrescătoare.                         

IV. TEMATICA DE CONCURS

1. Reguli de efectuare a curățeniei în unitățile de învățământ.

2. Metode de dezinsecție și dezinfecție.

3. Noțiuni fundamentale de igienă.

4. Cunoștinte despre materialele folosite la curățenie.

5. Securitate și sănătate în muncă.

V. BIBLIOGRAFIE

1. Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, OMEN 5079/2016 cu modificările și completările ulterioare (OMEN 3027/2018).

2. Legea sănătății și securității în muncă nr. 319/2006 (cap.IV obligațiile lucrătorilor), cu modificările și completările ulterioare.

3. Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației (cap.VI norme de igienă pentru unitățile de folosință publică)

4. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice (cap. II, art.7)

5. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor actualizată.

Contestațiile se pot face la proba practică și la interviu pentru propriile lucrări. Punctajul obținut după rezolvarea contestației rămâne definitiv.

Candidatul declarat reușit se încadrează pe perioada nedeterminată începand cu februarie 2020.

Sari la conținut