Școala Gimnazială
nr. 22 Galați

ANUNȚ

CONCURS PENTRU OCUPAREA PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ A UNUI POST VACANT  DE ÎNGRIJITOARE

Având în vedere:

HG 1027/2014 pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286/2011

Școala Gimnazială nr. 22, Galați organizează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a unui post vacant de îngrijitoare, în ziua de 21 iulie 2021, ora 09,00 – proba practică și ora 13,00 – interviu.

I. CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS

CONDITII GENERALE

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDITII SPECIFICE

a) studii generale sau liceale;

b) abilități de relaționare-comunicare cu întreg personalul din școală;

c) abilități de muncă în echipă;

d) disponibilitate la program de lucru în două schimburi;

e) vechime pe post (îngrijitoare) minim un an.

II. DOCUMENTE DE INSCRIERE

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

  1. cerere de înscriere;
  2. copia actului de identitate, certificatului de nastere, certificatului de casatorie;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor;
  4. carnetul de muncă/raport salarial REVISAL;
  5. cazierul judiciar;
  6. adeverință medical care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate
  7.  curriculum vitae.
  8. Actele prevăzute la pct. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

III. CALENDARUL CONCURSULUI

Dosarele de inscriere la concurs se depun la secretariatul Școlii Gimnaziale nr. 22, Galați, conform graficului.

Concursul se va desfasura la sediul Școlii Gimnaziale nr. 22, conform graficului de mai jos: ETAPA DE CONCURSDATA / PERIOADA
Publicarea concursului28 iunie 2021
Inscrierea  – depunerea dosarelor28.06.2021 – 16.07.2021 orele 09,00-14,00
Evaluarea dosarelor16.07.2021
Afisarea rezultatelor in urma selectiei dosarelor19.07.2021, ora 10,00
Depunerea contestatiilor privind rezultatele in urma selectiei dosarelor19.07.2021, orele 12,00 – 16,00
Afisarea solutionarii contestatiilor20.07.2021, ora 10,00
Proba practică21.07.2021, ora 09,00
Afisarea rezultatelor21.07.2021, ora 12,30
Interviu21.07.2021, ora 13,00
Afisarea rezultatelor21.07.2021, ora 15,30
Depunerea contestatiilor22.07.2021, intervalul orar 8,00-12,00
Afisarea solutionarii contestatiilor22.07.2021, ora 13,00
Afisarea rezultatelor finale22.07.2021, ora 14,00

            Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

IV. TEMATICA DE CONCURS

1. Reguli de efectuare a curățeniei în unitățile de învățământ.

2. Metode de dezinsecție și dezinfecție.

3. Noțiuni fundamentale de igienă.

4. Cunoștinte despre materialele folosite la curățenie.

5. Securitate și sănătate în muncă si PSI

V. BIBLIOGRAFIE

1. Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, OMEN 5447/31.08.2020.

2. Legea sănătății și securității în muncă nr. 319/2006 (cap.IV obligațiile lucrătorilor), cu modificările și completările ulterioare.

3. Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației cuprinzând modificările aduse actului oficial publicate în M.Of., prevăzute în  H.G. Nr. 741/12.10.2016- art.1 (cap.VI norme de igienă pentru unitățile de folosință publică),

4. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice (cap. II, art.7)

5.  Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor actualizată.

6. Legea  nr. 333/2003 privind paza obiectivelor , bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, republicata.

7.  Legea nr. 132/30 iunie 2010 privind colectarea selective a deseurilor in institutiile publice

8 . Ordinul 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2  cu modificarile aduse in  Ordin comun nr. 3.235_93_4.02.2021.

9.  Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectiva.

Contestațiile se pot face la proba practică și la interviu. Punctajul obținut după rezolvarea contestației rămâne definitiv.

Candidatul declarat reușit se încadrează pe perioada nedeterminată începand cu iulie 2021.

Lasă un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Sari la conținut