Înscrierea în învățământul primar 2021

ANUNȚ IMPORTANT!

Stimați părinți!

Vă invităm în data de 13 iulie 2021, ora 18.00, însoțiți de copii, la școlară pentru măsurătorile necesare realizării uniformelor școlare! (Croitor Crînganu Veronica – 0745492959 )

Vă așteptăm cu drag!

LISTĂ ORIENTATIVĂ DE RECHIZITE PENTRU CLASA PREGĂTITOARE

 • PENAR ECHIPAT (STILOU, CREION, ASCUȚITOARE, RADIERĂ, RIGLĂ, PIX ROȘU, PIX VERDE, CREIOANE COLORATE, CARIOCI, FOARFECĂ PENTRU HÂRTIE, LIPICI SOLID UHU);
 • ACUARELE, PENSULE, PAHAR DE PLASTIC, MUȘAMA;
 • CAIET FOAIE VELINĂ;
 • PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ: TRICOU ALB, TRENING BLEUMARIN, ADIDAȘI;

CELELALTE RECHIZITE, PARTICULARIZATE FIECĂREI CLASE, SE VOR COMUNICA DUPĂ 1 SEPTEMBRIE 2021.

ANUNȚ IMPORTANT!

Pentru etapa a II-a de înscriere la clasa pregătitoare – an școlar  2021-2022 sunt disponibile  următoarele locuri:

 17 locuri sistem TRADIȚIONAL

1 loc alternativa „STEP BY STEP”

A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE

24-31 mai 2021

în intervalul orar 08.00-16.00

Cererea tip de înscriere se depune la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.

4 iunie 2021 Afișarea listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

OFERTA EDUCAȚIONALĂ CLASA PREGĂTITOARE

Pentru anul școlar 2021-2022, în planul de școlarizare sunt aprobate 4 clase pregătitoare cu 88 locuri, distribuite astfel:

3 CLASE TRADIȚIONALE –66 ELEVI

1 CLASĂ STEP BY STEP – 22  ELEVI

CIRCUMSCRIPȚIA ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 22 GALAȚI

Documente necesare:

 • Certificat de naştere copil – copie + original;
 • Carte de identitate părinţi – copie + original;
 • Pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie –      31 decembrie 2021, inclusiv, – recomandare pentru înscrierea în învățământul primar:
  • care au frecventat grădinița – recomandare eliberată de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar;
  • care nu au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate – recomandare CJRAE;
 • Dovadă de vaccinări – original;
 • Adeverință medicală de intrare în colectivitate conform Ordinului 1002/2015;
 • Părinții divorțați depun la înscriere o copie a hotărârii judecătorești definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului;
 • Documente care dovedesc încadrarea într-unul dintre criteriile generale sau specifice pentru departajare.

Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada     1 septembrie – 31 decembrie2021, inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

În perioada 22 martie – 27 aprilie 2021 are lor evaluarea dezvoltării copiilor și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar.

            Pentru copiii care au frecvantat grădinița

 • Părinții depun/transmit la unitatea de învățământ cu nivel preșcolar cerere pentru obținerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare (Anexa1);
 • Eliberarea/transmiterea către părinte de către unitatea de învățământ cu nivel preșcolar a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau grupa mare, după caz.

Pentru copiii care NU au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate

 • Înregistrarea de către CJRAE a cererilor de evaluare depuse/transmise de părinți (Anexa 2);
 • Planificarea de către CJRAE a organizării evaluării; afișarea și comunicarea programării pentru participarea la evaluare;
 • Desfășurarea evaluării copiilor de către CJRAE;
 • Eliberarea/transmiterea către părinți ce către CJRAE a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau grupa mare, după caz.

COMPLETAREA ȘI VALIDAREA

CERERILOR – TIP DE ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE

PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE

29 MARTIE – 28 APRILIE 2021

LUNI – JOI în intervalul orar 08.00-18.00

VINERI în intervalul orar 08.00-17.00

20 mai 2021 Afișarea listelor cu candidații înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere după prima etapă.

A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE

24 MAI – 31 MAI 2021

Depunerea cererii tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.

4 IUNIE 2021 Afișarea listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

1 SEPTEMBRIE – 10 SEPTEMBRIE 2021 Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților/tutorilor legal instituiți/reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ.

CRITERII GENERALE DE DEPARTAJARE

CONFORM METODOLOGIEI DE ÎNSCRIERE A COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022

Art. 10. – (1) În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere primite de la părinți al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere, se  aplică criterii de departajare generale și specifice, stabilite în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

(2) Criteriile generale de departajare care se aplică în situația prevăzută la alin. (1) sunt următoarele:

a)  existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;

c)   existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

(3) În cazul în care numărul cererilor de înscriere din afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil: se repartizează la început copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile menționate la alin. (2), apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii și, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menționatela alin. (2).

(4) În caz de egalitate pe ultimele locuri, pentru copiii care îndeplinesc același număr de criterii generale de departajare, ordinea de prioritate a criteriilor este cea menționată la alin. (2).

(5) Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de învățământ și se aplică în situația prevăzută la alin. (1), după aplicarea criteriilor generale menționate la alin. (2). Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de învățământ indică documentele doveditoare pe care părintele  trebuie să le depună în momentul completării/validării cererii-tip de înscriere.

(6) Criteriile specifice de departajare stabilite de unitatea de învățământ trebuie să țină cont de faptul că toți copiii au drepturi egale de acces la educație, indiferent de condiția socială și materială, de sex, rasă, naționalitate, confesiune și nu pot include existența unor liste de preînscrieri, organizate în afara calendarului înscrierii, sau orice alte proceduri care nu respectă spiritul și litera prezentei metodologii.

(7) În cazul în care la o unitate de învățământ, pe ultimul loc liber, este înmatriculat un copil din altă circumscripție școlară, fratele său geamăn/sora sa geamănă va fi admis/admisă la aceeași unitate de învățământ, peste numărul de locuri alocat.

CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE

Extrase Metodologie:

Cap. V Procedura de înscriere în învățământul primar

Art. 13. (1) Înscrierea în învățământul primar se face prin depunerea uneri cereri tip de înscriere însoțită de documente justificative.

(2) Cererea-tip de înscriere se poate complete online, transmite prin e-mail, prin poștă sau se poate depune la unitatea de învățământ

(3) În situația completării online a cererii și transmiterii prin e-mail sau prin poștă, părintele va transmite și declarația-tip pe propria răspundere (Anexa 3)

(4) Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie și se face la unitatea de învățământ la care părintele solicită înscrierea sau prin intermediul mijloacelor electronice și constă în compararea datelor introduse în aplicația informatică cu documentele transmise de către părinte. Prezentarea de înscrisuri false se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă.

 (8) În vederea asigurării fluenței procedurilor și a evitării aglomerației, unitatea școlară asigură inclusiv posibilitatea de programare telefonică a părinților pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere. Numărul de telefon la care părinții pot apela este 0236324244.

(9)Ordinea în care se programează telefonic pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere sau în care se prezintă pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere nu presupune crearea unei liste de preînscriere și/sau acordarea unei priorități la înscriere.

Art. 14. – (1) În situația în care cererea-tip de înscriere se completează la sediul unității de învățământ la care se dorește înmatricularea copilului, completarea datelor în aplicația informatică se face în prezența părintelui de către un membru al comisiei de înscriere din școală. În acest caz, imediat după completarea cererii-tip de înscriere, se realizează validarea acesteia.

Comisiile de înscriere din fiecare unitate de învățământ vor asigura imprimarea unui număr de cereri-tip de înscriere, care să fie completate de mână de către părinți, în situația în care completarea cererilor-tip de înscriere nu se poate face direct în aplicația informatică, din motive obiective, cum ar fi întreruperea alimentării cu energie electrică, imposibilitatea temporară a conectării la internet etc. În aceste cazuri, comisiile vor informa părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali care se prezintă pentru înscriere despre situația apărută și vor solicita acestora să completeze manual cererea-tip de înscriere și să o semneze. Părinții vor fi informați că, după remedierea situației speciale, vor fi invitați din nou la unitatea de învățământ pentru a verifica datele introduse în aplicația informatică, pe baza cererii scrise depuse anterior, prin semnarea exemplarului de cerere-tip tipărit din calculator.

(6) În cazul în care solicită înscrierea la altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, părintele menționează, prin bifarea acestei opțiuni în cererea-tip de înscriere, dacă este de acord cu înscrierea copilului la școala de circumscripție, în situația în care acesta nu va fi admis la școala solicitată, din lipsă de locuri libere.

Art. 15. – (1) Aplicația informatică nu permite înscrierea copilului la mai multe unități de învățământ.

(2) În cazul în care aplicația informatică semnalează că pentru copilul respectiv a mai fost depusă o cerere de înscriere la altă unitate de învățământ, înscrisă în baza de date, întrucât a fost validată, dosarul de înscriere nu va mai fi acceptat și rămâne valabilă opțiunea deja asumată pentru altă unitate de învățământ.

Cap. VI Prima etapă de înscriere în învățământul primar

Art. 17. (2) Procesarea cererilor-tip de înscriere se face în ordine, respectând următoarele priorități:

a) în prima fază sunt admiși la școala de circumscripție copiii ai căror părinți au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere. Repartizarea acestora conform solicitării din cererea-tip de înscriere se realizează cu ajutorul aplicației informatice;

b) în a doua fază se procesează cererile părinților care solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora se realizează la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare, iar listele finale sunt validate de către Consiliul de administrație al unității de învățământ;

c) în a treia fază sunt admiși la școala de circumscripție copiii ai căror părinți au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, dar nu au fost înmatriculați, din lipsă de locuri. Repartizarea acestora se realizează cu ajutorul aplicației informatice, dacă în cererea-tip de înscriere a fost bifată opțiunea de înscriere la școala de circumscripție, în cazul neadmiterii la școala solicitată.

Art. 22. – (1) La încheierea primei etape de înscriere, aplicația informatică stabilește numărul de locuri disponibile de la fiecare unitate de învățământ.

Cap. VII A doua etapă de înscriere în învățământul primar

Art. 24. – (1) Părinții ai copiilor care nu au fost cuprinși într-o unitate de învățământ în prima etapă de înscriere sau care nu au participat la aceasta etapă completează o nouă cerere-tip de înscriere în cea de-a doua etapă, pentru locurile disponibile.

(2) Cererile-tip de înscriere pot fi completate doar pentru unitățile de învățământ la care există locuri disponibile. Unitățile de învățământ care nu mai au locuri disponibile nu pot primi cereri-tip de înscriere în învățământul primar în etapa a doua, iar opțiunile online pentru aceste unități de învățământ sunt respinse de aplicația informatică.

(3) În cererea-tip de înscriere pentru etapa a doua, părinții completează, în ordinea descrescătoare a preferințelor, maximum trei opțiuni pentru unități de învățământ la care mai există locuri disponibile.

Art. 25. – (1) Părinții copiilor menționați la art. 24 depun/transmit cererea-tip de înscriere în învățământul primar online sau la secretariatul școlii aflate pe prima poziție din cele 3 opțiuni exprimate pentru etapa a doua.

(2) Completarea cererii-tip de înscriere se face în perioada prevăzută de Calendarul înscrierii pentru etapa a doua, prin introducerea în aplicația informatică a datelor furnizate de părinte.

(3) Validarea cererii-tip de înscriere se face la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție din cele 3 opțiuni exprimate pentru etapa a doua, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii. Modalitatea de validare este cea prevăzută la Art. 15, alineatele (3), (4) și (5).

Art. 28. – (1) În situația în care mai există copii care nu au fost încă înscriși la nicio unitate de învățământ, inspectoratul școlar centralizează și soluționează cererile părinților acestor copii.

Metodologie de înscriere învățământ primar 2021-2022

Anexele 1, 2 și 3

Calendar înscriere învățământ primar 2021-2022

Prezentare Școala Gimnazială nr. 22, Galați


Înscierea în învățământul primar 2020

ANUNȚ IMPORTANT!

Pentru etapa a II-a de înscriere la clasa pregătitoare – an școlar 2020-2021 sunt disponibile 28 locuri, sistem TRADIȚIONAL.

Cererile tip se depun în perioada 22- 28 iulie 2020, în intervalul orar 8.00-16.00, la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție din trei cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.

Pe 31 iulie 2020 se vor afișa listele finale cu copii înscriși în clasa pregătitoare.

COMPLETAREA ȘI VALIDAREA CERERILOR – TIP DE ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE

PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE

4 MARTIE – 7 IULIE 2020

LUNI – VINERI  în intervalul orar 08.00-16.00, la sediul unității școlare sau online

20 iulie 2020 Afișarea listelor cu candidații înmatriculați, a numărului de locuri rămase libere și a listei copiilor neînscriși după prima etapă.

A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE

22 – 28 IULIE 2020

 Depunerea cererii tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.

31 IULIE 2020 Afișarea listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

1-4 SEPTEMBRIE 2020 Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților/tutorilor legal instituiți/reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ.

26 mai – 30 iunie 2020 Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2020 și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar

Pentru copiii care au frecventat grădinița

 • Inregistrarea cererilor transmise/depuse la unitățile de învățământ cu nivel preșcolar pentru obținerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare
 • Eliberarea/transmiterea de către unitatea de învățământ cu nivel preșcolar a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz;

Pentru copiii care NU au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate

 • Înregistrarea de către CJRAE a cererilor de evaluare, depuse/transmise de părinți pentru copii;
 • Planificarea de către CJRAE a organizării evaluării;
 • Desfășurarea evaluării de către CJRAE;
 • Eliberarea/transmiterea de către CJRAE a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare su în grupa mare, după caz;

Informații importante: părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal poate să completeze cererea-tip de înscriere online sau să o descarce din aplicația informatică, să o completeze și să o transmită la unitatea de învățământ, împreună cu documentele doveditoare și cu o declarație-tip pe proprie răspundere, cu privire la veridicitatea datelor și informațiilor completate. Transmiterea documentelor la unitatea de învățământ se poate face  pe e-mail sau prin poștă. Părintele are posibilitatea să decidă dacă depune direct la unitatea de învățământ cererea-tip de înscriere, respectiv documentele doveditoare.

Pentru a putea valida cererea-tip, Comisia de înscriere din școală compară datele completate în cererea-tip cu documentele transmise.

Documente necesare:

 • Certificat de naştere copil – copie + original;
 • Carte de identitate părinţi – copie + original;
 • Pentru copii care împlinesc 6 ani după 1.09.2020, copie a documentului care atestă rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului;
 • Dovadă de vaccinări – original;
 • Adeverință medicală de intrare în colectivitate conform Ordinului 1002/2015;
 • Părinții divorțați depun la înscriere o copie a hotărârii judecătorești definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului.
 • Documente care dovedesc încadrarea într-unul dintre criteriile generale sau specifice pentru departajare.

PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE

4 MARTIE – 23 MARTIE 2020

LUNI – VINERI  în intervalul orar 08.00-18.00

1 aprilie 2020 Afișarea listelor cu candidații înmatriculați, a numărului de locuri rămase libere și a listei copiilor neînscriși după prima etapă.

A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE

23 APRILIE – 30 APRILIE 2020

 Depunerea cererii tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.

7 mai 2020 Afișarea listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

8 mai – 15 mai 2020 Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților/tutorilor legal instituiți/reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ.

 

Condiții de înscriere în învățământul primar

Art. 5. – (1) Părinții/tutorii legal instituiți/ reprezentanții legali, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2020 inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii și ale prezentei metodologii.

(2) Inspectoratele școlare și unitățile de învățământ au obligația de a asigura permanent informarea și consilierea părinților/tutorilor legal instituiți/ reprezentanților legali referitor la prevederile legii și ale prezentei metodologii în ceea ce privește înscrierea copiilor în învățământul primar. Directorul unității de învățământ desemnează persoanele, în funcție de numărul de clase, care răspund la întrebările/solicitările părinților. Persoanele desemnate au obligația de a cunoaște aceste prevederi, precum și opțiunile pe care le au părinții/tutorii legal instituiți/ reprezentanții legali privind alegerea unității de învățământ în care își pot înscrie copiii și trebuie să poată oferi detalii referitoarela conținutul activităților educaționale care se desfășoară în clasa pregătitoare, la abordarea didactică, la organizarea programului școlar etc. Consilierea se face având în vedere, cu prioritate, interesul educațional al copilului.

Art. 6. – (1) Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2020 inclusiv, pot să-și înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.

(2) Înscrierea copiilor menționați la alin. (1) în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților/tutorilor legali instituiți/ împuterniciților legali, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice a acestora, făcută de specialiști, atestă pregătirea copiilor pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.

(3) Părinții copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2020 inclusiv, care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2020-2021, sau ai celor pentru care evaluarea menționată la alin. (2) arată că dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare vor fi consiliați în vederea înscrii copiilor la grădiniță, în grupa mare.

Rezultatul evaluării nu poate fi contestat.

CRITERII GENERALE DE DEPARTAJARE

CONFORM ANEXEI 2 LA ORDINUL MEN NR. 3277/17.02.2020

Art. 10. – (1) În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere primite de la părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere definit conform art. 9, se  vor fi aplicate criterii de departajare generale și specifice, stabilite în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

(2) Criteriile generale de departajare care se aplică în situația prevăzută la alin. (1) sunt următoarele:

 1. a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
 2. b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
 3. c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 4. d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

(3) În cazul în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali din afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil: se repartizează la început copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile menționate la alin. (2), apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii și, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menționatela alin. (2). La stabilirea numărului maxim de criterii generale de departajare pe care le poate îndeplini un copil s-a ținut seama de faptul că un copil poate îndeplini cel mult 3 criterii generale, întrucât criteriul menționat la alin.(2), lit.b) nu poate fi îndeplinit simultan cu criteriul menționat la alin.(2), lit.c).

(4) În caz de egalitate pe ultimele locuri, pentru copiii care îndeplinesc același număr de criterii generale de departajare, ordinea de prioritate a criteriilor este cea menționată la alin. (2).

(5) Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de învățământ și se aplică în situația prevăzută la alin. (1), după aplicarea criteriilor generale menționate la alin. (2). Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de învățământ indică documentele doveditoare pe care părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal trebuie să le depună în momentul completării/validării cererii-tip de înscriere.

(6) Criteriile specifice de departajare menționate la alin. (5) nu pot fi discriminatorii, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și trebuie să țină cont de faptul că toți copiii au drepturi egale de acces la educație, indiferent de condiția socială și materială, de sex, rasă, naționalitate, confesiune.

(7) Criteriile specifice menționate la alin. (5) nu pot include existența unor liste de preînscrieri, organizate în afara calendarului înscrierii, sau orice alte proceduri care nu respectă spiritul și litera prezentei metodologii.

(8) În cazul în care la o unitate de învățământ, pe ultimul loc liber, este înmatriculat un copil din altă circumscripție școlară, fratele său geamăn/sora sa geamănă va fi admis/admisă la aceeași unitate de învățământ, peste numărul de locuri alocat.

CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE:

Informații utile:

Conform Art. 13 al. (8) În vederea asigurării fluenței procedurilor și a evitării aglomerației, unitatea școlară asigură inclusiv posibilitatea de programare telefonică a părinților pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere. Numărul de telefon la care părinții pot apela este 0236324244.

Ordinea în care se programează telefonic pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere sau în care se prezintă pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere nu presupune crearea unei liste de preînscriere și/sau acordarea unei priorități la înscriere.

Art. 14. – (1) În situația în care cererea-tip de înscriere se completează la sediul unității de învățământ la care se dorește înmatricularea copilului, completarea datelor în aplicația informatică se face în prezența părintelui/tutorelui/împuterniciților legali, de către un membru al comisiei de înscriere din școală. În acest caz, imediat după completarea cererii-tip de înscriere, se realizează validarea acesteia. Comisiile de înscriere din fiecare unitate de învățământ vor asigura imprimarea unui număr de cereri-tip de înscriere, care să fie completate de mână de către părinți, în situația în care completarea cererilor-tip de înscriere nu se poate face direct în aplicația informatică, din motive obiective, cum ar fi întreruperea alimentării cu energie electrică, imposibilitatea temporară a conectării la internet etc. În aceste cazuri, comisiile vor informa părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali care se prezintă pentru înscriere despre situația apărută și vor solicita acestora să completeze manual cererea-tip de înscriere și să o semneze. Părinții vor fi informați că, după remedierea situației speciale, vor fi invitați din nou la unitatea de învățământ pentru a verifica datele introduse în aplicația informatică, pe baza cererii scrise depuse anterior, prin semnarea exemplarului de cerere-tip tipărit din calculator.

(2) Părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal depune, în momentul completării cererii – tip de înscriere la unitatea de învățământ, sau, după caz, în momentul validării acesteia, o fotocopie a actului de identitate propriu și o fotocopie a certificatului de naștere al copilului. Copiile vor fi certificate conform cu originalul de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale.

(3) În cazul în care cererea-tip de înscriere este completată pentru un copil care împlinește vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2019 inclusiv, alături de documentele menționate la alin. (2) părintele depune și o copie a documentului prin care CJRAE comunică rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului.

(4) În cazul în care solicită înscrierea la altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe lângă documentele menționate la alin. (2) și, după caz, la alin. (3), părinții depun și documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare, stabilite în conformitate cu art. 10.

(5) În cazul în care solicită înscrierea la altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, părintele va menționa, prin bifarea acestei opțiuni în cererea-tip de înscriere, dacă este de acord cu înscrierea copilului la școala de circumscripție, în situația în care acesta nu va fi admis la școala solicitată, din lipsă de locuri libere.

Art. 15. – (1) Aplicația informatică nu permite înscrierea copilului la mai multe unități de învățământ.

(2) În cazul în care aplicația informatică semnalează că pentru copilul respectiv a mai fost depusă o cerere de înscriere la altă unitate de  învățământ, înscrisă în baza de date, întrucât a fost validată, dosarul de înscriere nu va mai fi acceptat și rămâne valabilă opțiunea deja asumată pentru altă unitate de învățământ.

ANUNȚ IMPORTANT!

Pentru etapa a II-a de înscriere la clasa pregătitoare – an școlar  2019-2020 sunt disponibile 11 locuri sistem TRADIȚIONAL

A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE are loc în perioada:

2 aprilie – 8 aprilie 2019

Cererea tip de înscriere se depune la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.

11 aprilie 2019 Afișarea listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.


Documente necesare pentru înscrierea copiilor:

 • Certificat de naştere copil – copie + original;
 • Carte de identitate părinţi – copie + original;
 • Pentru copii care împlinesc 6 ani după 1.09.2019, copie a documentului care atestă rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului;
 • Dovadă de vaccinări – original;
 • Adeverință medicală de intrare în colectivitate conform Ordinului 1002/2015;
 • Părinții divorțați depun la înscriere hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului.
 • Documente care dovedesc încadrarea într-unul dintre criteriile generale sau specifice pentru departajare.

 CIRCUMSCRIPȚIA ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 22, ESTE:

IMPORTANT:

         Părinții care solicită înscrierea la clasa pregătitoare a copiilor care împlinesc 6 ani între 01 septembrie – 31 decembrie 2019, vor realiza evaluarea psihosomatică după o programare ulterioară.

La evaluarea psihosomatică părinții vor prezenta următoarele acte:

 • Cerere tip completată și înregistrată la secretariatul școlii (cererea se găsește la comisia de înscriere)
 • Copie după certificatul de naștere al copilului
 • Adeverință medicală/ aviz medical de la medicul de familie cu specificația „APT PENTRU ȘCOALĂ”.

COMPLETAREA ȘI VALIDAREA CERERILOR – TIP DE ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE

PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE

4 MARTIE – 22 MARTIE 2019

LUNI – VINERI  în intervalul orar 08.00-18.00

29 martie 2019 Afișarea listelor cu candidații înmatriculați, a numărului de locuri rămase libere și a listei copiilor neînscriși după prima etapă.

A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE

2 APRILIE – 8 APRILIE 2019

 Depunerea cererii tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.

11 aprilie 2019 Afișarea listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

12 aprilie – 19 aprilie 2019 Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ.

Criterii generale de DEPARTAJARE

Criterii specifice de DEPARTAJARE

Calendarul înscrierii în învățământul primar

Metodologia înscrierii în învățământul primar


ANUNȚ IMPORTANT!

Pentru etapa a II-a de înscriere la clasa pregătitoare – an școlar  2018-2019 sunt disponibile 15 locuri:

 • 4 locuri alternativa STEP BY STEP
 • 11 locuri sistem TRADIȚIONAL

A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE are loc în perioada:

12 aprilie – 18 aprilie 2018

în intervalul orar 08.00-18.00 

Cererea tip de înscriere se depune la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.

23 aprilie 2018 Afișarea listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

Documente necesare la înscrierea copiilor:

 • Certificat de naştere copil – copie + original;
 • Carte de identitate părinţi – copie + original;
 • Pentru copii care împlinesc 6 ani după 1.09.2018, copie a documentului care atestă rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului;
 • Dovadă de vaccinări – original;
 • Adeverință medicală de intrare în colectivitate conform Ordinului 1002/2015;
 • Părinții divorțați depun la înscriere hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului.
 • Documente care dovedesc încadrarea într-unul dintre criteriile generale sau specifice pentru departajare.

 

COMPLETAREA ȘI VALIDAREA CERERILOR – TIP DE ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE

PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE

8 MARTIE – 26 MARTIE 2018

LUNI – VINERI  în intervalul orar 08.00-18.00

30 martie 2018 Afișarea listelor cu candidații înmatriculați, a numărului de locuri rămase libere și a listei copiilor neînscriși după prima etapă.

A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE

12 APRILIE – 18 APRILIE 2018

 Depunerea cererii tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.

23 aprilie 2018 Afișarea listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

24 aprilie – 4 mai 2018 Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ.

CIRCUMSCRIPȚIA ȘCOLII NOASTRE ESTE:

Important!

Părinții care solicită înscrierea la clasa pregătitoare a copiilor care împlinesc 6 ani între 01 septembrie – 31 decembrie 2018 sau după 31 decembrie 2018, vor realiza evaluarea psihosomatică în zilele de marți și vineri, între orele 09.00 – 10.30.
Programările se fac la secretariatul unității, începând de luni 5 martie 2018.
La evaluarea psihosomatică părinții vor prezenta următoarele acte:
 – Cerere tip completată și înregistrată la secretariatul școlii (cererea se găsește la secretariatul școlii)
 – Copie după certificatul de naștere al copilului
 – Adeverință medicală/ aviz medical de la medicul de familie cu specificația „APT PENTRU ȘCOALĂ”.

 

CRITERII GENERALE DE DEPARTAJARE CONFORM ANEXEI 2 LA ORDINUL MEN NR. 3242/2018

Art. 10. – (1) În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere primite de la părinți al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere definit conform art. 9, vor fi aplicate criterii de departajare generale și specifice, stabilite în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

(2) Criteriile generale de departajare care se aplică în situația prevăzută la alin. (1) sunt următoarele:

 1. a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
 2. b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
 3. c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 4. d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

(3) În cazul în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinți din afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil: se repartizează la început copiii care îndeplinesc 3 dintre criteriile menționate la alin. (2), apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii și, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menționatela alin. (2). La stabilirea numărului maxim de criterii generale de departajare pe care le poate îndeplini un copil s-a ținut seama de faptul că un copil poate îndeplini cel mult 3 criterii generale, întrucât criteriul menționat la alin.(2), lit.b) nu poate fi îndeplinit simultan cu criteriul menționat la alin.(2), lit.c).

(4) În caz de egalitate pe ultimele locuri, pentru copiii care îndeplinesc același număr de criterii generale de departajare, ordinea de prioritate a criteriilor este cea menționată la alin. (2).

(5) Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de învățământ și se aplică în situația prevăzută la alin. (1), după aplicarea criteriilor generale menționate la alin. (2). Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de învățământ va indica documentele doveditoare pe care părintele trebuie să le depună în momentul completării/validării cererii-tip de înscriere.

(6) Criteriile specifice de departajare menționate la alin. (5) nu pot fi discriminatorii, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și trebuie să țină cont de faptul că toți copiii au drepturi egale de acces la educație, indiferent de condiția socială și materială, de sex, rasă, naționalitate, confesiune.

(7) Criteriile specifice menționate la alin. (5) nu pot include existența unor liste de preînscrieri, organizate în afara calendarului înscrierii, sau orice alte proceduri care nu respectă spiritul și litera prezentei metodologii.

(8) În cazul în care la o unitate de învățământ, pe ultimul loc liber, este înmatriculat un copil din altă circumscripție școlară, fratele său geamăn/sora sa geamănă va fi admis/admisă la aceeași unitate de învățământ, peste numărul de locuri alocat.

 • TelVerde INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GALAȚI   0800816236

PROGRAM:

LUNI-JOI: 08.00 – 16.30

VINERI: 08.00 – 14.30

Sari la conținut