Category Archives: Proiecte

Despre legi ṣi dreptate

      Ȋn cadrul parteneriatului încheiat cu Curtea de Apel Galaṭi, elevii claselor a V-a au participat joi, 28 martie 2019, la activitatea de educaṭie juridică cu tema “Despre legi ṣi dreptate”, desfăṣurată la sediul instituṭiei.

Activitatea a avut drept obiective informarea elevilor cu privire la rolul ṣi importanṭa sistemului judiciar, cunoaṣterea ṣi înṭelegerea drepturilor conferite de lege, educarea civică a acestora în spiritul respectării legilor ṣi prevenirii săvârṣirii faptelor antisociale.

      Astfel, elevii au aflat informaṭii utile despre specificul ṣi organizarea instanṭelor judecătoreṣti, sistemul de drept, culorile robelor din justiṭie, semnificaṭia ciocănelului utilizat de judecător.

Elevii au vizitat compartimentele de arhivă curentă ale instituṭiei,   oferindu-li-se explicaṭii cu privire la activitatea diverselor profesii juridice (procuror, grefier, avocat, judecător). Ȋn final, elevii au fost introduṣi într-o sală de judecată unde au avut loc discuṭii despre pericolele existente în societate ṣi consecinṭele nerespectării legilor.

Activitatea a răspuns aṣteptărilor elevilor, care ṣi-au manifestat dorinṭa de a mai participa la astfel de activităṭi pe viitor.

Consilier educativ,

Prof. Avram Paula – Roxana

Proiect – parteneriat educaṭional “Dăruieṣte fericire!”

      ,,Ȋmpreună pentru prevenirea traficului de fiinṭe umane, sprijin pentru victimile ale unei forme de neglijenṭă, exploatare sau abuz, de tortură, pentru persoanele sau grupurile  defavorizate, în scopul depăṣirii situaṭiilor dificile”

 Plecând de la deviza “Dăruieṣte fericire”,  proiectul educaṭional mai sus-numit,  derulat în parteneriat cu Asociaṭia “Speranṭă ṣi vis împlinit” a adus un aport seminificativ procesului instructiv –educativ prin tematica acṭiunilor desfăṣurate.  

Proiectul a debutat cu activitatea intitulată “Spune NU traficului de persoane!” în cadrul căreia elevii clasei a VII-a A au fost instruiṭi cu privire la acest fenomen, la ceea ce ne face vulnerabili, cum recunoaṣtem un traficant, cum ne putem proteja ṣi cum îi putem ajuta pe alṭii.

          “STOP oricărei forme de violenṭă ṣi abuz” a reprezentat cea de-a doua activitate a proiectului îndreptată în scopul prevenirii ṣi combaterii situaṭiilor conflictuale în rândul elevilor.

Activitatea a avut drept obiective definirea noṭiunii de violenṭă, prezentarea formelor de violenṭă ṣi a consecinṭelor agresivităṭii umane, formarea unui comportament asertiv ṣi a unor deprinderi adecvate de intervenṭie în situaṭii de violenṭă. La activitate au participat elevii clasei a VIII-a.

Această tematică a continuat prin organizarea la nivelul unităṭii ṣcolare a unui Flashmob cu mesaje antiviolenṭă. Astfel, elevii claselor V-VIII, coordonaṭi de profesorii diriginṭi, au militat timp de 5 minute împotriva violenṭei cu mesaje precum: “Violenṭa este arma celor slabi”, “Fii inteligent, nu gândi cu pumnul!”, “Gândeṣte, apoi acṭionează, violenṭa nu este o opṭiune!”, “Adoptă toleranṭa!”, etc.

Activităṭile desfăṣurate au crescut gradul de informare a elevilor cu privire la cauzele ṣi efectele comportamentului violent ṣi au contribuit la o mai bună înṭelegere a necesităṭii eliminării violenṭei ṣi adoptării unor modalităṭi pozitive de soluṭionare a conflictelor. 

Consilier educativ,

Prof. Avram Paula – Roxana

PROIECTUL EDUCAȚIONAL AVE – „ASTA VREAU EU!”

Proiectul  educațional  AVE – „Asta Vreau Eu!”

 

Proiectul AVE, coordonat de Inspectoratul Teritorial de Muncă Galați în parteneriat cu  Inspectoratul Școlar Județean  este un proiect de educare privind securitatea și sănătatea în muncă și de orientare în carieră a elevilor, stimulând dezvoltarea competențelor emoționale, sociale și practice ale elevilor și având ca scop îndrumarea acestora către meserii care corespund cu trăsăturile lor, pe de o parte, și cerințelor de pe piața muncii, pe de altă parte.

La nivelul județului Galați, proiectul AVE a fost implementat  la  Școala Gimnazială nr. 22 din Galați și la Liceul Tehnologic nr. 1 din comuna Cudalbi.

Propunerea participării la  proiectul „Asta Vreau Eu” a fost primită cu entuziasm de elevii clasei a VII-a C de la   Școala Gimnazială Nr. 22, coordonați de doamna profesoară Gaiu Florentina. Au înțeles că pot trece dincolo de ușile „închise” ale meseriilor pe care le pot alege.

După lecțiile informative susținute de doamna inspector de muncă  Migireanu  Donatella și de profesorul diriginte, în care elevii au fost instruiți privind sănătatea și securitatea în muncă  și au învățat să identifice posibile riscuri și modalități de minimizare prin utilizarea echipamentului de protecție , elevii au trecut pragul unor instituții precum Radio Galați, NAVROM, Șantierul Naval, Digi TV, Meri Cofetărie, Liceul Tehnologic Căi Ferate, luând contact direct cu medii diferite de muncă, familiarizându-se cu specificul activității acestora.

Proiectul și-a atins obiectivele și s-a bucurat de un real succes atât în rândul elevilor și al cadrelor didactice cât și în rândul părinților.

Mulțumim coordonatorilor, mulțumim partenerilor pentru sprijin, mulțumim întregii echipe care a reușit sa dea contur și finalitate unui proiect valoros!

PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ

PDI

PLANUL MANAGERIAL PENTRU ANUL ȘCOLAR 2017-2018

PLAN MANAGERIALSEMESTRUL II

PLAN MANAGERIALSEMESTRUL I

PLAN MANAGERIAL  –  AN ȘCOLAR 2017-2018