Category Archives: Performanţe

ANUNȚ

CONCURS PENTRU OCUPAREA PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ A UNUI POST VACANT DE ÎNGRIJITOARE

Şcoala Gimnazială nr. 22 Galați, cu sediul în strada Zidarilor nr. 5, județul Galați, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de îngrijitor școală cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, conform H.G. nr. 286/23.03.2011 modificată și completată de H.G. nr. 1027/2014.

Cerințele postului: studii generale, să fie cetățean român, cu vârsta de cel puțin 18 ani, apt medical pentru postul de îngrijitor, să nu aibă antecedente penale, vechime nu se solicită.

Concursul se va desfășura astfel:

  • Proba scrisă în data de 21.05.2021, ora 9.00
  • Proba practică în data de 21.05.2021 ora 13.00.

Candidații vor depune dosarele  la secretariatul şcolii  în perioada 27.04.2021-15.05.2021, orele 09.00-14.00.

Informații suplimentare se pot obține la secretariatul şcolii, telefon 0236324244.

Având în vedere:

HG 1027/2014 pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286/2011

Școala Gimnazială nr. 22, Galați organizează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a unui post vacant temporar de îngrijitoare, în ziua de 19 mai 2021, ora 09,00 – proba scrisă și ora 13,00 – proba practică.

I. CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS

CONDITII GENERALE

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDITII SPECIFICE

a) studii generale sau liceale;

b) abilități de relaționare-comunicare cu întreg personalul din școală;

c) abilități de muncă în echipă;

d) disponibilitate la timp de lucru prelungit;

e) disponibilitate pentru munca în două schimburi.

II. DOCUMENTE DE INSCRIERE

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

  1. cerere de înscriere;
  2. copia actului de identitate, certificatului de nastere, certificatului de casatorie;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor;
  4. carnetul de muncă/raport salarial REVISAL;
  5. cazierul judiciar;
  6. adeverință medical care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate
  7.  curriculum vitae.
  8. Actele prevăzute la pct. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

III. CALENDARUL CONCURSULUI

Dosarele de inscriere la concurs se depun la secretariatul Școlii Gimnaziale nr. 22, Galați, conform graficului.

Concursul se va desfasura la sediul Școlii Gimnaziale nr. 22, conform graficului da mai jos: ETAPA DE CONCURSDATA/PERIOADA
Publicarea concursului27 aprilie 2021
Inscrierea  – depunerea dosarelor27.04.2021 – 15.05.2021
orele 09,00-14,00
Evaluarea dosarelor17.05.2021
Afisarea rezultatelor in urma selectiei dosarelor17.05.2021,
ora 14,00
Depunerea contestatiilor privind rezultatele in urma selectiei dosarelor18.05.2021,
orele 09,00-14,00
Afisarea solutionarii contestatiilor18.05.2021, ora 15,00
Proba scrisă21.05.2021,
ora 09,00
Afisarea rezultatelor21.05.2021,
ora 12,30
Proba practică21.05.2021,
ora 13,00
Afisarea rezultatelor21.05.2021,
ora 15,30
Depunerea contestatiilor24.05.2021, intervalul orar 8,00-10,00
Afisarea solutionarii contestatiilor24.05.2021,
ora 11,00
Afisarea rezultatelor finale24.05.2021,
ora 11,30

Candidații care nu obțin minim 50 de puncte la prima probă nu pot participa la cea de-a doua probă. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă  și proba practică. Se consideră admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj, în ordine descrescătoare.       

IV. TEMATICA DE CONCURS

1. Reguli de efectuare a curățeniei în unitățile de învățământ.

2. Metode de dezinsecție și dezinfecție.

3. Noțiuni fundamentale de igienă.

4. Cunoștinte despre materialele folosite la curățenie.

5. Securitate și sănătate în muncă.

V. BIBLIOGRAFIE

1. Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, OMEN 5447/31.08.2020

2. Legea sănătății și securității în muncă nr. 319/2006 (cap.IV obligațiile lucrătorilor), cu modificările și completările ulterioare.

3. Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației (cap.VI norme de igienă pentru unitățile de folosință publică)

4. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice (cap. II, art.7)

5. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor actualizată.

Contestațiile se pot face la proba practică și la proba scrisă pentru propriile lucrări. Punctajul obținut după rezolvarea contestației rămâne definitiv.

Candidatul declarat reușit se încadrează pe perioada nedeterminată începand cu mai 2021.

CONCURS POST VACANT PAZNIC

Școala Gimnazială 22 Galați organizează, în data de 27.05.2015, concurs pentru ocuparea unui post de paznic.
CONDIȚII DE OCUPARE A POSTULUI:
• Studii medii
• Atestat pază

ACTE NECESARE:
• Dosar cu șină (plastic)
• Cerere de înscriere
• Curriculum vitae
• Copie acte de studii
• Atestat pază
• Adeverință medicală de la medicul de familie din care să rezulte că este apt pentru ocuparea postului
• Cazier judiciar în original
• C.I. ( copie )
• Recomandare de la ultimul loc de muncă ( unde este cazul)
BIBLIOGRAFIE :
• LEGEA NR. 333/8.07.2003 (actualizată) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
• LEGEA NR. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
• HOTĂRÂREA NR. 301/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr 333/2003 ) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
• Legea nr. 319/2006- Legea securității și sănătății în muncă, capitolul 4, Obligațiile lucrătorilor, art. 22 si 23
• LEGEA 1/2011 – LEGEA EDUCAȚIEI NAȚIONALE;
• REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR NR. 4925/08.09.2005;

Data limită de depunere a dosarului cu actele solicitate este 25.05.2013, ora 12, la secretariatul școlii.

Concursul va avea loc în data de 27.05.2015, și va consta într-o probă scrisă (ora 10) și un interviu(ora 11.30). La interviu participă candidații care au promovat proba scrisă (minim nota 6). Ponderea fiecărei probe este de 50%.

Viabilitatea postului este pe durată nedeterminată și nu se primesc la concurs pensionari.

Informații la sediul instituției / tel. 0236324244

PERFORMANȚE SPORTIVE

rsz_dscn4945 rsz_dscn4948 rsz_dscn5045 rsz_dscn5048 rsz_dscn5280 rsz_dscn5281

REZULTATE FINALE OLIMPIADA ”LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ”-ETAPA JUDEȚEANĂ

REZULTATE FINALE-nivel 1

REZULTATE FINALE -nivel 2

La al doilea frumos trofeu: Trupa de teatru „ACTORAŞUL”

Săptămâna „Şcoala altfel, să ştii mai multe, să fii mai bun” a fost din nou un motiv de bucurie pentru elevii clasei a V-a B de la Şcoala Gimnazială 22 din Galaţi, care activează în trupa de teatru „Actoraşul”, sub îndrumarea subsemnatului. La prima ediţie a Festivalului „Regăseşte-te în lumea teatrului” trupa noastră a obţinut Marele premiu cu piesa „Soacra cu trei nurori”, după Ion Creangă. Credincioşi umorului sănătos şi mucalit al lui Creangă, ne-am gândit să punem în scenă „Prostia omenească”, din motive pe care le vom expune ulterior, aşa cum şi „Soacra cu trei nurori” a avut o motivaţie aparte: procesul intentat celor trei nurori.

Sari la conținut