Category Archives: Evenimente

Ziua Europeana a Sportului Scolar 2021

Anunț important!

Stimați părinți, vă invităm în data de 13 iulie 2021, ora 18.00, însoțiți de copii, la școlară pentru măsurătorile necesare realizării uniformelor școlare! (Croitor Crînganu Veronica)

Vă așteptăm cu drag!

LISTĂ ORIENTATIVĂ DE RECHIZITE PENTRU CLASA PREGĂTITOARE

 • PENAR ECHIPAT (STILOU, CREION, ASCUȚITOARE, RADIERĂ, RIGLĂ, PIX ROȘU, PIX VERDE, CREIOANE COLORATE, CARIOCI, FOARFECĂ PENTRU HÂRTIE, LIPICI SOLID UHU);
 • ACUARELE, PENSULE, PAHAR DE PLASTIC, MUȘAMA;
 • CAIET FOAIE VELINĂ;
 • PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ: TRICOU ALB, TRENING BLEUMARIN, ADIDAȘI;

CELELALTE RECHIZITE, PARTICULARIZATE FIECĂREI CLASE, SE VOR COMUNICA DUPĂ 1 SEPTEMBRIE 2021.

ANUNȚ

CONCURS PENTRU OCUPAREA PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ A UNUI POST VACANT  DE ÎNGRIJITOARE

Având în vedere:

HG 1027/2014 pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286/2011

Școala Gimnazială nr. 22, Galați organizează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a unui post vacant de îngrijitoare, în ziua de 21 iulie 2021, ora 09,00 – proba practică și ora 13,00 – interviu.

I. CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS

CONDITII GENERALE

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDITII SPECIFICE

a) studii generale sau liceale;

b) abilități de relaționare-comunicare cu întreg personalul din școală;

c) abilități de muncă în echipă;

d) disponibilitate la program de lucru în două schimburi;

e) vechime pe post (îngrijitoare) minim un an.

II. DOCUMENTE DE INSCRIERE

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere;
 2. copia actului de identitate, certificatului de nastere, certificatului de casatorie;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor;
 4. carnetul de muncă/raport salarial REVISAL;
 5. cazierul judiciar;
 6. adeverință medical care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate
 7.  curriculum vitae.
 8. Actele prevăzute la pct. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

III. CALENDARUL CONCURSULUI

Dosarele de inscriere la concurs se depun la secretariatul Școlii Gimnaziale nr. 22, Galați, conform graficului.

Concursul se va desfasura la sediul Școlii Gimnaziale nr. 22, conform graficului de mai jos: ETAPA DE CONCURSDATA / PERIOADA
Publicarea concursului28 iunie 2021
Inscrierea  – depunerea dosarelor28.06.2021 – 16.07.2021 orele 09,00-14,00
Evaluarea dosarelor16.07.2021
Afisarea rezultatelor in urma selectiei dosarelor19.07.2021, ora 10,00
Depunerea contestatiilor privind rezultatele in urma selectiei dosarelor19.07.2021, orele 12,00 – 16,00
Afisarea solutionarii contestatiilor20.07.2021, ora 10,00
Proba practică21.07.2021, ora 09,00
Afisarea rezultatelor21.07.2021, ora 12,30
Interviu21.07.2021, ora 13,00
Afisarea rezultatelor21.07.2021, ora 15,30
Depunerea contestatiilor22.07.2021, intervalul orar 8,00-12,00
Afisarea solutionarii contestatiilor22.07.2021, ora 13,00
Afisarea rezultatelor finale22.07.2021, ora 14,00

            Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

IV. TEMATICA DE CONCURS

1. Reguli de efectuare a curățeniei în unitățile de învățământ.

2. Metode de dezinsecție și dezinfecție.

3. Noțiuni fundamentale de igienă.

4. Cunoștinte despre materialele folosite la curățenie.

5. Securitate și sănătate în muncă si PSI

V. BIBLIOGRAFIE

1. Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, OMEN 5447/31.08.2020.

2. Legea sănătății și securității în muncă nr. 319/2006 (cap.IV obligațiile lucrătorilor), cu modificările și completările ulterioare.

3. Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației cuprinzând modificările aduse actului oficial publicate în M.Of., prevăzute în  H.G. Nr. 741/12.10.2016- art.1 (cap.VI norme de igienă pentru unitățile de folosință publică),

4. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice (cap. II, art.7)

5.  Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor actualizată.

6. Legea  nr. 333/2003 privind paza obiectivelor , bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, republicata.

7.  Legea nr. 132/30 iunie 2010 privind colectarea selective a deseurilor in institutiile publice

8 . Ordinul 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2  cu modificarile aduse in  Ordin comun nr. 3.235_93_4.02.2021.

9.  Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectiva.

Contestațiile se pot face la proba practică și la interviu. Punctajul obținut după rezolvarea contestației rămâne definitiv.

Candidatul declarat reușit se încadrează pe perioada nedeterminată începand cu iulie 2021.

Matematica în natură

Colectivul clasei a VI-a B alături de prof. Secrieru Mihaela, au desfășurat o altfel de oră de matematică la geometrie.

Obiectivele lecției în natură „Aplicații – proprietățile triunghiului dreptunghic” sunt:

– desenarea unui triunghi dreptunghic din copiii și cu ajutorul cretei;

-enunțarea proprietăților triunghiului dreptunghic prin așezarea elevilor respectând proprietăților;

– aplicarea proprietăților triunghiului dreptunghic în situații concrete în natură;

Pornind de la deviza școlii „Nu învățăm pentru școală, învățăm pentru viață”, mi-am propus sistematizăm învățăm proprietățile triunghiului dreptunghic altfel.

Această activitate s-a desfășurat în curtea școlii. Inițial am rugat elevii să construiască cu obiecte din natură (frunze, iarbă, pietre, crenguțe) un triunghi dreptunghic, apoi am construit un triunghi dreptunghic, mare, din toți elevii clasei, conturat cu creta. Am pus în evidență pe figură mijlocul ipotenuzei, unghiul de 30o și 60o cu ajutorul cretei. Am aplicat teoremele importante mișcând elevii astfel încât să fie aplicate corect. (În cazul nostru, ipotenuza avea 10 elevi, iar cateta care se opune unghiului de 30 o era alcătuită din 5 elevi). Am cântat proprietățile triunghiului dreptunghic, și am rezolvat probleme pe asfalt, pe echipe (echipa cateta 1, cateta 2 și ipotenuza).

Pentru asigurarea feedback-ului, și-au adresat întrebări între ei, prin predarea ștafetei, chiar dacă întrebările se repetau. Pentru că ne mai rămăsese timp din oră am jucat fazan – matematic (orice cuvânt trebuia să fie din matematică și nu aveau voie să se închidă).

Reacția copiilor: „Mai vrem ore de matematică în natură! A fost cea mai interesantă și captivantă oră. Nu am scris nimic, dar am învățat tot.”

Consider că disciplina matematică, este omniprezentă, transdisciplinaritatea fiind atinsă în toate momentele activităților, deoarece fiecare elev a reușit să dea sens noțiunilor învățate prin abordarea stilului de învățare personal. În plus, învățarea prin joc, lipsa catalogului și a presiunii notării, i-a determinat pe cei mai timizi și introvertiți să răspundă și să interacționeze cu colegii în rezolvarea sarcinilor de lucru.

            Activitățiledin cadrulorelor de matematică desfășurate în natură stimulează gândirea critică, creativitatea, imaginația și favorizează învățarea în stilul propriu fiecărui elev.

ANUNȚ

CONCURS PENTRU OCUPAREA PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ A UNUI POST VACANT DE ÎNGRIJITOARE

Şcoala Gimnazială nr. 22 Galați, cu sediul în strada Zidarilor nr. 5, județul Galați, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de îngrijitor școală cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, conform H.G. nr. 286/23.03.2011 modificată și completată de H.G. nr. 1027/2014.

Cerințele postului: studii generale, să fie cetățean român, cu vârsta de cel puțin 18 ani, apt medical pentru postul de îngrijitor, să nu aibă antecedente penale, vechime nu se solicită.

Concursul se va desfășura astfel:

 • Proba scrisă în data de 21.05.2021, ora 9.00
 • Proba practică în data de 21.05.2021 ora 13.00.

Candidații vor depune dosarele  la secretariatul şcolii  în perioada 27.04.2021-15.05.2021, orele 09.00-14.00.

Informații suplimentare se pot obține la secretariatul şcolii, telefon 0236324244.

Având în vedere:

HG 1027/2014 pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286/2011

Școala Gimnazială nr. 22, Galați organizează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a unui post vacant temporar de îngrijitoare, în ziua de 19 mai 2021, ora 09,00 – proba scrisă și ora 13,00 – proba practică.

I. CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS

CONDITII GENERALE

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDITII SPECIFICE

a) studii generale sau liceale;

b) abilități de relaționare-comunicare cu întreg personalul din școală;

c) abilități de muncă în echipă;

d) disponibilitate la timp de lucru prelungit;

e) disponibilitate pentru munca în două schimburi.

II. DOCUMENTE DE INSCRIERE

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere;
 2. copia actului de identitate, certificatului de nastere, certificatului de casatorie;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor;
 4. carnetul de muncă/raport salarial REVISAL;
 5. cazierul judiciar;
 6. adeverință medical care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate
 7.  curriculum vitae.
 8. Actele prevăzute la pct. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

III. CALENDARUL CONCURSULUI

Dosarele de inscriere la concurs se depun la secretariatul Școlii Gimnaziale nr. 22, Galați, conform graficului.

Concursul se va desfasura la sediul Școlii Gimnaziale nr. 22, conform graficului da mai jos: ETAPA DE CONCURSDATA/PERIOADA
Publicarea concursului27 aprilie 2021
Inscrierea  – depunerea dosarelor27.04.2021 – 15.05.2021
orele 09,00-14,00
Evaluarea dosarelor17.05.2021
Afisarea rezultatelor in urma selectiei dosarelor17.05.2021,
ora 14,00
Depunerea contestatiilor privind rezultatele in urma selectiei dosarelor18.05.2021,
orele 09,00-14,00
Afisarea solutionarii contestatiilor18.05.2021, ora 15,00
Proba scrisă21.05.2021,
ora 09,00
Afisarea rezultatelor21.05.2021,
ora 12,30
Proba practică21.05.2021,
ora 13,00
Afisarea rezultatelor21.05.2021,
ora 15,30
Depunerea contestatiilor24.05.2021, intervalul orar 8,00-10,00
Afisarea solutionarii contestatiilor24.05.2021,
ora 11,00
Afisarea rezultatelor finale24.05.2021,
ora 11,30

Candidații care nu obțin minim 50 de puncte la prima probă nu pot participa la cea de-a doua probă. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă  și proba practică. Se consideră admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj, în ordine descrescătoare.       

IV. TEMATICA DE CONCURS

1. Reguli de efectuare a curățeniei în unitățile de învățământ.

2. Metode de dezinsecție și dezinfecție.

3. Noțiuni fundamentale de igienă.

4. Cunoștinte despre materialele folosite la curățenie.

5. Securitate și sănătate în muncă.

V. BIBLIOGRAFIE

1. Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, OMEN 5447/31.08.2020

2. Legea sănătății și securității în muncă nr. 319/2006 (cap.IV obligațiile lucrătorilor), cu modificările și completările ulterioare.

3. Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației (cap.VI norme de igienă pentru unitățile de folosință publică)

4. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice (cap. II, art.7)

5. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor actualizată.

Contestațiile se pot face la proba practică și la proba scrisă pentru propriile lucrări. Punctajul obținut după rezolvarea contestației rămâne definitiv.

Candidatul declarat reușit se încadrează pe perioada nedeterminată începand cu mai 2021.

Sari la conținut