Category Archives: Articole diverse

Votați activitatea „Meseriile teatrului și publicul inteligent”

Școala noastră s-a calificat cu activitatea  de succes din săptămâna Școala altfel, 
Competiția Națională

Școala altfel – O activitate de succes

”Meseriile teatrului și publicul inteligent”

Se votează  până pe 25 iunie pe site-ul MEN.

 

LIKE pentru cel mai frumos ou

 Shopping City Galați, se pregătește pentru Paște, iar copiii de la Școala Gimnazială nr. 22 au vopsit ouă și s-au întrecut în culoare, inspirație și creativitate la Concursul de pictat ouă-gigant.

Pentru ca distracția celor mici să fie completă,vă invităm să votați cel mai frumos și colorat ou cu un like pe pagina de facebook Shopping City Galați!

ÎNSCRIERI ÎN CLASA PREGĂTITOARE 2017-2018

Stimaţi părinţi,

În vederea desfăşurării înscrierii copiilor în învăţământul primar în bune condiţii, venim în sprijinul dumneavoastră cu următoarele informaţii:

Şcoala Gimnazială Nr. 22 este situată în Galaţi, strada Zidarilor Nr. 5.
Tel./Fax: 0236324244
e-mail: scoala22gl@yahoo.com

Cursurile se vor desfăşura în incinta Şcolii Gimnaziale nr. 22 Galați.

Vineri, 24 februarie 2017, în intervalul orar 9.00 – 12.00, Școala Gimnazială nr. 22 organizează “Ziua porților deschise”, zi în care părinții, copiii și alte persoane interesate pot vizita spațiile dedicate activităților claselor pregătitoare și pot purta discuții cu personalul unității de învățământ implicat în această activitate.

Vă așteptăm cu drag!

Oferta noastră:

Pentru anul școlar 2017-2018, în planul de școlarizare sunt aprobate 4 clase pregătitoare cu 101 locuri, din care 80 locuri pentru copiii din circumscripție și 21 de locuri pentru copiii care aparțin altor circumscripții școlare:

NUMAR CLASE PREGATITOARE NUMAR LOCURI
3 TRADIȚIONALE

1 Step by Step

76

25

Documente necesare:

 • Certificat de naştere copil – copie + original;
 • Carte de identitate părinţi – copie + original;
 • Pentru copii care împlinesc 6 ani după 1.09.2017, copie a documentului care atestă rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului;
 • Dovadă de vaccinări – original;
 • Adeverință medicală de intrare în colectivitate conform Ordinului 1002/2015;
 • Părinții divorțați depun la înscriere hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului;
 • Documente care dovedesc încadrarea într-unul dintre criteriile generale sau specifice pentru departajare.

Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2017, inclusiv, la solicitarea părinților pot fi înscriși în clasa pregătitoare dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.

EVALUAREA PSIHOSOMATICĂ a copiilor va avea loc în perioada 22 februarie – 14 martie 2017.

Părinţii vor solicita realizarea evaluării psihosomatice prin completarea şi depunerea unei cereri  la unitatea şcolară. Cererea tip se găsește la secretariatul școlii.

Evaluarea se va desfăşura în incinta şcolii în funcţie de cererile existente, în urma unei planificări.

La evaluarea psihosomatică părinții vor prezenta următoarele acte:

 • Copie după certificatul de naștere al copilului
 • Adeverință medicală/ aviz medical de la medicul de familie cu specificația „APT PENTRU ȘCOALĂ”.

Rezultatul evaluării nu poate fi contestat şi se va depune la secretariatul şcolii la completarea dosarului de înscriere.

 

COMPLETAREA ȘI VALIDAREA CERERILOR – TIP DE ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE

PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE

27 FEBRUARIE – 16 MARTIE 2017

LUNI – VINERI  în intervalul orar 08.00-18.00

SÂMBĂTA          în intervalul orar 09.00-13.00

22-23 martie 2017 Afișarea listelor cu candidații înmatriculați, a numărului de locuri rămase libere și a listei copiilor neînscriși după prima etapă.

A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE

24 MARTIE – 30 MARTIE 2017

 Depunerea cererii tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.

6 aprilie 2017 Afișarea listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

7 – 13 aprilie 2017 Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ.

Calendarul și metodologia de înscriere OMEN 3247

CIRCUMSCRIPŢIA ŞCOLII GIMNAZIALE NR. 22 GALAŢI, ÎN ANUL ŞCOLAR 2017-2018 ESTE:

Denumirea străzii arondate Bloc arondat
1. LĂCĂTUŞILOR R1,R2,R3,R4,F1,M1,I2,I3,E1,E2,E3,E4
2. B-DUL BRĂILEI J, I1
3. CARTIER BARBOŞI
4. CARTIER DIMITRIE CANTEMIR S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7
5. GAROFIŢEI
6. FURNALIŞTILOR J3
7. OŢELARILOR B5,H9,M,K,P1,D4,P2,O3,O4,O5,O6,D3
8. STRUNGARILOR W
9. ZIDARILOR T7,T8,N1,N2,N3,N4,R5,R6,R7,R8

Condiții de înscriere în învățământul primar

Art. 5. – (1) Părinții, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2017 inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii și ale prezentei metodologii.

(2) Inspectoratele școlare și unitățile de învățământ au obligația de a asigura permanent informarea și consilierea părinților referitor la prevederile legii și ale prezentei metodologii în ceea ce privește înscrierea copiilor în învățământul primar. Persoanele care răspund la întrebările/solicitările părinților au obligația de a cunoaște aceste prevederi, precum și opțiunile pe care le au părinții privind alegerea unității de învățământ în care își pot înscrie copiii și trebuie să poată oferi detalii referitoarela conținutul activităților educaționale care se desfășoară în clasa pregătitoare, la abordarea didactică, la organizarea programului școlar etc. Consilierea se face având în vedere, cu prioritate, interesul educațional al copilului.

Art. 6. – (1) Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2017 inclusiv, pot să-și înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.

(2) Înscrierea copiilor menționați la alin. (1) în clasa pregătitoare se face la solicitareascrisă a părinților, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice a acestora, făcută de specialiști, atestă pregătirea copiilor pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.

(3) Părinții copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2017 inclusiv, care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2017-2018, sau ai celor pentru care evaluarea menționată la alin. (2) arată că dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare își vor înscrie copiii la grădiniță, în grupa mare.

(4) În cazul în care există solicitări de înscriere în clasa pregătitoare a copiilor care împlinesc 6 ani după data de 31 decembrie 2017, inspectoratele școlare/unitățile de învățământ vor consilia părinții privind nevoia de a lua decizii în interesul educațional al copilului și îi vor informa că solicitarea nu poate fi soluționată decât în urma evaluării dezvoltării psihosomatice care să ateste pregătirea copilului pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare. În cazul în care rezultatul evaluării arată că dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare, copiii vor fi înscriși în grupa mare din învățământul preșcolar. Rezultatul evaluării nu poate fi contestat.

INFORMAȚII UTILE LA:

 • ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 22 GALAȚI

TELEFON: 0236324244

PROGRAM: LUNI-VINERI, 08.00-16.00

 • Website: scoala22galati.ro
 • TelVerde INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GALAȚI:  0800816236

PROGRAM:

LUNI-JOI: 08.00 – 16.30

VINERI: 08.00 – 14.30

CRITERII GENERALE DE DEPARTAJARE

CONFORM ANEXEI 2 LA ORDINUL MEN NR. 3247/14.02.2017

Art. 10. – (1) În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere primite de la părinți al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere definit conform art. 9, vor fi aplicate criterii de departajare generale și specifice, stabilite în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

(2) Criteriile generale de departajare care se aplică în situația prevăzută la alin. (1) sunt următoarele:

 1.  Existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
 2.  Existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
 3.  Existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 4.  Existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

(3) În cazul în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinți din afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil: se repartizează la început copiii care îndeplinesc 3 dintre criteriile menționate la alin. (2), apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii și, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menționatela alin. (2). La stabilirea numărului maxim de criterii generale de departajare pe care le poate îndeplini un copil s-a ținut seama de faptul că un copil poate îndeplini cel mult 3 criterii generale, întrucât criteriul menționat la alin.(2), lit.b) nu poate fi îndeplinit simultan cu criteriul menționat la alin.(2), lit.c).

(4) În caz de egalitate pe ultimele locuri, pentru copiii care îndeplinesc același număr de criterii generale de departajare, ordinea de prioritate a criteriilor este cea menționată la alin. (2).

(5) Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de învățământ și se aplică în situația prevăzută la alin. (1), după aplicarea criteriilor generale menționate la alin. (2). Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de învățământ va indica documentele doveditoare pe care părintele trebuie să le depună în momentul completării/validării cererii-tip de înscriere.

(6) Criteriile specifice de departajare menționate la alin. (5) nu pot fi discriminatorii, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și trebuie să țină cont de faptul că toți copiii au drepturi egale de acces la educație, indiferent de condiția socială și materială, de sex, rasă, naționalitate, confesiune.

(7) Criteriile specifice menționate la alin. (5) nu pot include existența unor liste de preînscrieri, organizate în afara calendarului înscrierii, sau orice alte proceduri care nu respectă spiritul și litera prezentei metodologii.

(8) În cazul în care la o unitate de învățământ, pe ultimul loc liber, este înmatriculat un copil din altă circumscripție școlară, fratele său geamăn/sora sa geamănă va fi admis/admisă la aceeași unitate de învățământ, peste numărul de locuri alocat.

Criterii specifice pentru înscrierea în clasa pregătitoare, 2017-2018

Nr. crt Criteriul specific Dovezi de atașat
1 Copii crescuți de bunici sau de tutori legali care au domiciliul in circumscripția școlii Certificat de naștere al mamei/tatălui, declarație pe propria răspundere de la notar sau adeverință de la asociația de locatari
2 Părinții copiilor au serviciul în circumscripția școlii Adeverință de la serviciu
3 Părinții sau bunicii copiilor sunt angajați  ai sistemului de invățământ Adeverință de salariat
4 Dacă se dorește înscrierea copilului în alternativa „Step by Step”, părinții dau declarație pe propria răspundere că oferta educațională a școlii de circumscripție nu cuprinde alternativa educațională „Step by Step” Declarație
5 Proveniența copilului de la Grădinița Nr. 14 Galați, structură a Școlii Gimnaziale Nr. 22. Adeverință de la grădiniță
6 Copilul are frați / surori înscriși la Școala Gimnazială nr. 22 / Grădinița nr. 14 – structură, în anul școlar 2017/2018. Adeverință de la școală / grădiniță
7 Unul dintre părinții copiilor sau o rudă a absolvit cursurile Școlii Gimnaziale Nr. 22. Adeverință de studii

Calendarul înscrierii în învățământul primar – proiect_2017-2018

Metodologia înscrierii în învățământul primar –proiect – 2017-2018

ANUNȚ

ANUNȚ

privind examenul de promovare in grad profesional

SECRETAR – I S

Având in vedere HG nr. 286/2011 cu modificările si completările ulterioare  si OMECS nr. 5138/2014, privind aprobarea regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual,

Școala Gimnazială Nr. 22, Galati,

organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior pentru postul de secretar I S.

Examenul de promovare se desfășoară în data de 17.02.2017, ora 12.00 la sediul unității din str. Zidarilor nr. 5, Galați.

Modalitatea de desfășurare a examenului de promovare constă in susținerea unei probe scrise.

ȘCOALA DE VARĂ: SĂ ÎNVĂŢĂM ISTORIA LA MUZEU

                      Muzeul de Istorie Galati
ȘCOALA DE VARĂ: SĂ ÎNVĂŢĂM ISTORIA LA MUZEU

imagine(1)
Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi în parteneriat cu Şcoala Gimnazială nr. 22 Galaţi a desfăşuat în perioada 1 – 4 septembrie 2015, orele 900 – 1100, o serie de activităţi în cadrul proiectului ŞCOALA DE VARĂ: SĂ ÎNVĂŢĂM ISTORIA LA MUZEU, conform programului:
■ marţi, 1 septembrie 2015: atelier de lucru la Şcoala Gimnazială nr. 22, în cadrul căruia muzeograful Valentin Bodea a prezentat un bun muzeistic cu valoare deosebită din patrimoniul instituţiei. Elevii s-au documentat despre obiectul prezentat, au purtat discuţii interactive, au realizat un afiş despre bunul muzeistic prezentat şi l-au promovat către alţi vizitatori – elevi.
■ miercuri, 2 septembrie 2015: elevii au vizitat secţiile Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” din municipiul Galaţi, au fotografiat exponatele care i-au impresionat şi le-au prezentat în cadrul unei expoziţii.
■ joi, 3 septembrie 2015: elevii au vizitat şi fotografiat trei monumente istorice din municipiul Galaţi, sub îndrumarea muzeografului Valentin Bodea şi a doamnei profesoare Charlotte Barbu.
■ vineri, 4 septembrie 2015: atelier de creare afiş/pliant din fotografiile realizate de elevi şi au prezentat expoziţiea de fotografii la Şcoala Gimnazială nr. 22.
Activităţile desfăşurate la Şcoala Gimnazială nr. 22 şi la Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi au avut menirea de a stimula interesul elevilor pentru cunoaşterea istoriei, sensibilizarea şi implicarea acestora în valorificarea patrimoniului cultural.

Galerie foto